Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Distributed Control Systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-104-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Grega Wojciech (wgr@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Grega Wojciech (wgr@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has an extended knowledge about the architecture of distributed control systems EL2A_W13, EL2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student has knowledge about industrial data transmission protocols (wired and wireless) EL2A_W13, EL2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student understands how data transmission channels in the control loop influence the dynamics of the model EL2A_W13, EL2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student knows, how to compensate some dynamical effects introduced by data transmission networks EL2A_W13, EL2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has an extended knowledge about the architecture of distributed control systems + - + - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about industrial data transmission protocols (wired and wireless) + - + - - - - - - - -
M_W003 Student understands how data transmission channels in the control loop influence the dynamics of the model + - + - - - - - - - -
M_W004 Student knows, how to compensate some dynamical effects introduced by data transmission networks - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Distributed and centralized control systems. Hardware solutions for distributed control nodes. Industrial networks – description of the selected wired and wireless protocols. Deterministic and probabilistic media access models. Data transmission performance metrics. Industrial Ethernet. Data integration methods applied at application level (DDE, OPC standards).
Examples of distributed monitoring and control solutions applied for power systems.
Dynamical effects introduced by the network-in-the loop, Dynamical models of typical data transmission channels, Real – time constraints and distributed control systems. Decentralized feedback: stability conditions for distributed control systems. Robust control algorithms compensating dynamical effects introduced by the network: buffering, prediction, adaptation.

Ćwiczenia laboratoryjne:

The course includes a number of laboratory session supported by unique set-ups, implementing industrial- standard control networks, like ProfiNeT, Ethernet IP and LonWorks, as well as laboratory models of dynamical processes controlled by industrial PLCs’ (e.g. Allan-Bradley, Siermens modular Wago system). The laboratory sessions include configuration of the networks, integration of the nodes, performance analyses and application of control algorithms in distributed environment. The laboratory is supported by advanced simulation and design tools (MATLAB – True-Time Toolbox, OPC Toolbox).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Laboratory final grade will be the course final grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basis of control and telecommunication

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zhang W.: Stability Analysis of Networked Control Systems, PhD Thesis, Case Western Reserve University, 2001 (available from Internet)
2. Åström K.J and Wittenmark B.: Computer-Controlled Systems: Theory and Design, 3ed. Prentice Hall
3. G. F. Franklin, J. David Powell, and M. L. Workman: Digital Control of Dynamic Systems , Adisson-Wesley
4. In Polish: Grega W.: Sterowanie cyfrowe w systemach skupionych i rozproszonych, Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, vol.7, 2004, Wydawnictwa AGH, ISBN 83-89388-78-2
5. 2. Zurawski, R. The Industrial Communication Systems. CRC Press, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak