Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Numerical methods in electrical engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-115-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dybowski Paweł (dybowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kozik Jarosław (kozik@agh.edu.pl)
dr inż. Rad Michał (rad@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He knows numerical methods of solving problems from within the area of electrical engineering and adjacent branches. EL2A_W06 Egzamin,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U002 He is capable of using English or other language, used for international communication, at the degree allowing him to communicate within the area of his profession, as well as reading with understanding technical information, and relevant documents, and doing presentations. EL2A_U05 Zaliczenie laboratorium
M_U004 He can apply the learned rules of physics, the methods and mathematical models, as well as computer techniques for solving technical and investigation problems in the area of electrical engineering. EL2A_U06 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 He can think and act in a creative and progressive manner. EL2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He knows numerical methods of solving problems from within the area of electrical engineering and adjacent branches. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 He is capable of using English or other language, used for international communication, at the degree allowing him to communicate within the area of his profession, as well as reading with understanding technical information, and relevant documents, and doing presentations. + - + - - - - - - - -
M_U004 He can apply the learned rules of physics, the methods and mathematical models, as well as computer techniques for solving technical and investigation problems in the area of electrical engineering. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He can think and act in a creative and progressive manner. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Creation of engineering applications in the Microsoft Visual C# environment.
Drawing and scaling of plots.
Discrete and Fast Fourier Transform.
Chebyshev filter.
Wavelet transform.
Least squares approximation.
Cholesky method of solving systems of linear, symmetrical algebraic equations.
Runge-Kutta methods of integration of ordinary differential equations.
Digital differentiation via expansion into a Fourier series.
Finite elements method.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Creation of engineering applications in the Microsoft Visual C# environment.
Drawing and scaling of plots.
Discrete and Fast Fourier Transform.
Chebyshev filter.
Wavelet transform.
Least squares approximation.
Cholesky method of solving systems of linear, symmetrical algebraic equations.
Runge-Kutta methods of integration of ordinary differential equations.
Digital differentiation via expansion into a Fourier series.
Finite elements method.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Wykonanie projektu 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sum of the points, of separate projects, each assessed from 0 until 5.
minimum 50% :dst (pass).
minimum 60% :plus dst (pass).
minimum 70% :db (good).
minimum 80% :plus db (good).
minimum 90% :bdb (very good).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Foundations of programming in C, or C++, or C#.
Knowledge of fundamentals of electrical engineering and metrology.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tomasz Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów.
2. John Sharp: Microsoft Visual C# 2005.Krok po kroku.
3. Richard G. Lyon: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak