Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer Communications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-203-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych EL2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych EL2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych EL2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji EL2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras EL2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U07, EL2A_U03, EL2A_U04 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U07, EL2A_U03, EL2A_U04 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U07, EL2A_U03, EL2A_U04 Studium przypadków
M_U004 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U07, EL2A_U03, EL2A_U04 Studium przypadków
M_U005 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U07, EL2A_U03, EL2A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności EL2A_K01 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych + - + - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji + - + - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych - - + - - - - - - - -
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej - - + - - - - - - - -
M_U003 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami - - + - - - - - - - -
M_U004 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U005 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Kierunki rozwoju lokalnych sieci teleinformatycznych
 2. Wprowadzenie do sieci komputerowych

  Modele warstwowe, rodzaje sieci teleinformatycznych, urządzenia sieci teleinformatycznych

 3. Metody dostępu do medium

  Podział metod dostępu do medium, opis wybranych metod dostępu do medium

 4. Funkcje, budowa i praca wybranych urządzeń warstwy 2 i 3
 5. Rodzina standardów IEEE 802.1 i IEEE 802.3

  STP, RSTP, MSTP oraz wybrane firmowe metody zwiększania niezawodności, agregacja łączy, metody zabezpieczania portów oraz urządzeń sieciowych, sterowanie przepływem, jedno i wielowarstwowe sieci wirtualne

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Konfiguracja mechanizmów list sterowania dostępem – ACL
 2. Konfiguracja przykładowej sieci warstwy 3
 3. Adresacja sieci
 4. Zasady bezpiecznego użytkowania laboratorium, obsługa urządzeń sieciowych
 5. Konfiguracja portów przełącznika
 6. Konfiguracja sieci wirtualnych
 7. Protokoły drzewa rozpinającego
 8. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2
 9. Wybrane protokoły dynamicznego doboru tras, trasy statyczne
 10. Konfiguracja serwera DHCP
 11. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2 i 3
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 50 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000;
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
5 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
6 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak