Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Artificial Intelligence
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-204-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kułakowski Konrad (kkulak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kułakowski Konrad (kkulak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He/She knows basic AI terms and concepts EL2A_W05 Odpowiedź ustna
M_W002 Student knows the role of uncertainty in AI EL2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student know basic learning AI algorithms EL2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U002 Student is able to write application in at least one AI Language such as Lisp, Clojure, Prolog etc. EL2A_W05 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He/She knows basic AI terms and concepts + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows the role of uncertainty in AI + - - - - - - - - - -
M_W003 Student know basic learning AI algorithms + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student is able to write application in at least one AI Language such as Lisp, Clojure, Prolog etc. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Uncertainty

  • Uncertainty
  • Probability
  • Syntax and Semantics
  • Inference
  • Independence and Bayes Rule
  • Bayes Rule creation
  • Efficient representation

 2. Machine Learning

  • Classification vs. Regression
  • Spam filtering
  • Linear Regression
  • Gradient methods
  • Perceptron approach & linear separation
  • k nearest Neighbors 3. Planning under uncertainty

  • Markov Decision Process (MDP)
  • * looking for optimal policy functions
  • * reward, objective
  • * value iteration algorithm
  • Partial Observable MDP
  • *introduction


 4. Reinforcement learning

  • MDP
  • Temporal Difference Learning Algorithm
  • Q-Learning approach

 5. Solving by Searching

  • Problem-solving agents
  • Problem types
  • Problem formulation
  • Example problems
  • Basic search algorithms
  • BFS, DFS, ID DFS

 6. Rational Agent

  • Agents and environments
  • Rationality
  • PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors)
  • Environment type
  • Agent types

 7. Intelligent Robotics 2

  • Problems of Intelligent Robotics
  • Space representation
  • Types of Knowledge & Knowledge representation
  • Benchmark problems
  • * Navigation
  • * Localization
  • * SLAM
  • * USAR

 8. Introduction to AI languages

  • Prolog
  • * syntax of prolog
  • Lisp
  • * syntax of Lisp

 9. Clojure Concurrent Programming

  Java Synchonization Models

  • Hoare’s Monitor
  • ReentrantLock
   Clojure Synchronization Models
  • Atoms
  • Refs
  • Transactional Memory

 10. Introduction to AI

  An introductory terms such as Agents, Search, Logic, Planning, Uncertainty, Learning, and AI Robotics are introduced

 11. Probabilistic Inference

  • Exact inference by enumeration
  • Exact inference by variable elimination
  • Approximate inference by stochastic simulation
  • Approximate inference by Markov chain Monte Carlo

 12. Intelligent Robotics 1

  • Intelligent autonomous robot architecture
  • * Hierarchical planning
  • * Reactive, Behavior driven
  • * Hybrid
  • Hybrid, 3-Tiered Hierarchical, State Architectures

 13. Clojure language

  • Java Virtual Machine principles
  • Clojure language
  • Clojure syntax
  • Clojure language network resources

 14. Unsupervised Learning

  • Introduction
  • k-Mean method
  • Expectation maximization (as k-Mean generalization)


Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Introduction JVM Platform

  • Introduction to Java VM
  • Introduction to Eclipse platform

 2. Functional Programming

  • Principles of Functional Programming
  • Prolog vs. Lisp
  • Basic Clojure/Lisp syntax
  • Compilation and Execution

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Clojure programming

  • Introduction to JVM
  • Introduction to Clojure
  • Setup working environment
  • Setup Eclipse platform
  • Introduction to Eclipse

 2. Sequence in Clojure

  • What is a Sequence
  • Using the Sequence Library
  • Lazy and Infinite Sequences
  • Clojure Makes Java Seqable
  • Calling Structure-Specific Functions

 3. Clojure & Concurrency 1

  • The Problem with Locks
  • Refs and Software Transactional Memory
  • Use Atoms for Uncoordinated, Synchronous Updates

 4. Clojure & Concurrency 2

  • Use Agents for Asynchronous Updates
  • Managing PerThread State with Vars

 5. Clojure Macros 2

  • Design Macros
  • Expand Macros
  • Test Macros
  • Local Variables in Macros
  • Macros and Debugging

 6. Clojure & Multimethods 1

  • Living Without Multimethods
  • Defining Multimethods
  • Moving Beyond Simple Dispatch

 7. Simple program in Clojure

  • Input/Output
  • Hello World written in Clojure
  • Clojure Basics
  • * Forms
  • * ReaderMacros
  • * Functions
  • * Vars,Bindings,andNamespaces
  • * FlowControl
  • * Iterations
  • * Metadata

 8. Functional Programming

  • Functional Programming Concepts
  • How to Be Lazy (use of lazy seq structures)
  • Lazier Than Lazy
  • Recursion

 9. Clojure & Multimethods 2

  • Creating AdHoc Taxonomies
  • When the multimethods should be used

 10. Project in Clojure

  • Design and implement your own concurrent App in Clojure
  • * Concurrent Simulation
  • * Robot Control Application
  • * Symbolic processing
  • * Web Crawling & Data Mining

 11. Clojure & Concurrency 3

  • Dying Philosophers problem
  • Write a simple concurrent simulation without using macros

 12. Clojure Macros 1

  • Macros
  • When to Use Macros
  • Writing a Control Flow Macro
  • Making Macros Simpler

 13. Programm Debugging

  • What is a debugger
  • How to debug program in Clojure
  • Printouts
  • Watching variables

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

average calculated on the basis of labs’ grades and the result of exams

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Principles of programming (possibly in Java, Lisp – it would be perfect, but in fact any programming language is welcome).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Artificial Intelligence – A Modern Approach, 3th ed., Russel & Norvig
 • Programming Clojure, 1st ed., S. Halloway
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak