Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminary
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-304-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Hanzelka Zbigniew (hanzel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Hanzelka Zbigniew (hanzel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna obowiązujące regulacje prawne i zasady dotyczące przygotowania pracy dyplomowej, zasady ochrony własności intelektualnej EL2A_W13, EL2A_W02, EL2A_W14, EL2A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 zna zasady prezentacji wyników pracy badawczej/projektu w formie pisemnej - wymagania merytoryczne oraz wymagania dotyczące formy i struktury pracy EL2A_W13, EL2A_W08, EL2A_W02, EL2A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 zna zasady prezentacji wyników pracy badawczej/projektu w formie wykładu/ustnego wystapienia - wymagania merytoryczne oraz wymagania dotyczące formy i struktury prezentacji EL2A_W13, EL2A_W08, EL2A_W02, EL2A_W14, EL2A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W004 ma wiedzę na temat kierunków rozwoju elektrotechniki EL2A_W14 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność przedstawienia w atrakcyjnej formie, jasnego logicznego wywodu dotyczącego wyników pracy w tekście o ograniczonej objętości oraz podczas prezentacji w ograniczonym czasie EL2A_U01, EL2A_U15, EL2A_U02, EL2A_U03, EL2A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 posiada umiejętność dyskutowania nad problemami technicznymi, umiejętność formułowania pytań i argumentów na podstawie posiadanej wiedzy EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U03, EL2A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i publicznie prezentowane wyniki EL2A_K01, EL2A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 zna obowiązujące regulacje prawne i zasady dotyczące przygotowania pracy dyplomowej, zasady ochrony własności intelektualnej - - - - - - - - - - -
M_W002 zna zasady prezentacji wyników pracy badawczej/projektu w formie pisemnej - wymagania merytoryczne oraz wymagania dotyczące formy i struktury pracy - - - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady prezentacji wyników pracy badawczej/projektu w formie wykładu/ustnego wystapienia - wymagania merytoryczne oraz wymagania dotyczące formy i struktury prezentacji - - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat kierunków rozwoju elektrotechniki - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność przedstawienia w atrakcyjnej formie, jasnego logicznego wywodu dotyczącego wyników pracy w tekście o ograniczonej objętości oraz podczas prezentacji w ograniczonym czasie - - - - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność dyskutowania nad problemami technicznymi, umiejętność formułowania pytań i argumentów na podstawie posiadanej wiedzy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i publicznie prezentowane wyniki - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch prezentacji oraz potwierdzona udziałem w dyskusji aktywność na zajęciach..
2. Obliczana jest średnia ważona z ocen z prezentacji (2×40%=80%) i z aktywności na zajęciach (20%).
3. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawowa wiedza, którą student powinien posiadać po ukończeniu po ukończeniu studiów drigiego stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura merytorycznie związana z tematem pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak