Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-305-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dziadecki Aleksander (dziadeck@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dziadecki Aleksander (dziadeck@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He gains a deepened knowledge in a selected area. EL2A_W14 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 He deepens the ability of developing of an engineering solution in a selected area EL2A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 He deepens the ability of comparing various solutions in a selected engineering problem EL2A_U16 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 He can think and act in a creative and progressive manner EL2A_K02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He gains a deepened knowledge in a selected area. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 He deepens the ability of developing of an engineering solution in a selected area - - - - - - - + - - -
M_U002 He deepens the ability of comparing various solutions in a selected engineering problem - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He can think and act in a creative and progressive manner - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Diploma

Preparing a Diploma

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 500 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Examination

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak