Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Real time operating systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-307-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wróbel Grzegorz (wrobel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wróbel Grzegorz (wrobel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the basic definitions and concepts of real-time systems and real-time operating system. EL2A_W08, EL2A_W14 Kolokwium
M_W002 The student has current knowledge on the different types of real-time systems and their application areas. EL2A_W08, EL2A_W14 Kolokwium
M_W003 The student knows the characteristics of selected commercial and open source real time operating systems. EL2A_W13 Kolokwium
M_W004 The student has a systematic knowledge of the structure, operation, and basic mechanisms of real-time operating system. EL2A_W08, EL2A_W14 Kolokwium
M_W005 The student knows the rules for creating real-time applications in C, C + +. EL2A_W05 Kolokwium
M_W006 The student has an thorough knowledge about the use of real-time systems in embedded, industrial, medical applications. EL2A_W08, EL2A_W14 Kolokwium
M_W007 The student has an thorough knowledge of distributed control and data processing in real-time systems EL2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student is able to configure their working environment, determine the use of its resources and use the system resources for his own processes. EL2A_U06, EL2A_U07, EL2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to configure the operating system according to the time constraints of the control application. EL2A_U06, EL2A_U07, EL2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 The student is able to use interprocess communication mechanisms, both within a single node and distributed system. EL2A_U06, EL2A_U07, EL2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 The student knows how to use different mechanisms of the process synchronization in real-time. EL2A_U06, EL2A_U07, EL2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 The student can use different mechanisms in multitasking system: priorities, queuing algorithms, timers, interrupts, signals. EL2A_U06, EL2A_U07, EL2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can benefit from corporate and community forums for the exchange of information on the use of real-time systems. EL2A_K02 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 The student is able to report the operating system configuration that meets specified requirements. EL2A_K01 Egzamin,
Kolokwium
M_K003 The student is versed in standards describing UNIX and real-time systems. EL2A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the basic definitions and concepts of real-time systems and real-time operating system. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has current knowledge on the different types of real-time systems and their application areas. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the characteristics of selected commercial and open source real time operating systems. + - - - - - - - - - -
M_W004 The student has a systematic knowledge of the structure, operation, and basic mechanisms of real-time operating system. + - - - - - - - - - -
M_W005 The student knows the rules for creating real-time applications in C, C + +. + - - - - - - - - - -
M_W006 The student has an thorough knowledge about the use of real-time systems in embedded, industrial, medical applications. + - - - - - - - - - -
M_W007 The student has an thorough knowledge of distributed control and data processing in real-time systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to configure their working environment, determine the use of its resources and use the system resources for his own processes. - - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to configure the operating system according to the time constraints of the control application. - - + - - - - - - - -
M_U003 The student is able to use interprocess communication mechanisms, both within a single node and distributed system. - - + - - - - - - - -
M_U004 The student knows how to use different mechanisms of the process synchronization in real-time. - - + - - - - - - - -
M_U005 The student can use different mechanisms in multitasking system: priorities, queuing algorithms, timers, interrupts, signals. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can benefit from corporate and community forums for the exchange of information on the use of real-time systems. + - - - - - - - - - -
M_K002 The student is able to report the operating system configuration that meets specified requirements. + - - - - - - - - - -
M_K003 The student is versed in standards describing UNIX and real-time systems. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Real-time systems, basic concepts and definitions (2 hrs.)
The definition of real-time system. Properties of real-time system. Real-time systems types. Applications. Embedded systems, dedicated systems, fault-tolerant systems, high-availability systems.
2. Real-time operating system, basic concepts and definitions (2 hrs.)
The definition of the operating system. Properties of real-time operating system. Construction of the QNX operating system. The operating system kernel – microkernel comparison with the monolithic kernel. The modular design of the QNX system. System functions, communication with the hardware.
3. Interprocess Communication in the QNX system (4 hrs.)
Sending messages in QNX. Asynchronous and synchronous communication. Blocking and non-blocking communication. Deposits. The message queue. Client-server architecture. Mechanisms “Send driven” and “Reply driven”.
4. Priorities, methods and algorithms for scheduling (4 hrs.)
The concept of process priority. Prioritization methods used in different systems. Priority inversion, priority inheritance. The concept of scheduling. The basic scheduling algorithms. Designing multi-tasking systems with priorities and scheduling.
5. Synchronization methods (4 hrs.)
Synchronization using interprocess communication, critical sections, semaphores, mutexes, conditional variables, barriers, locks, monitors.
6. Clocks and timers in real-time system (4 hrs.)
The concept of a clock and timer. Absolute time, relative, cyclical. Create and use timers, implementing time based loops. Methods for measuring very short time. Time resolution of the operating system.
7. Interrupts, signals (2 hrs.)
Hardware interrupts, software interrupts. Implementation of interrupt handlers, masking interrupts, clock interrupts. The concept of signal, signal types, signal handlers, masking, blocking.
8. memory and input / output devices (2 hrs.)
Shared memory, access synchronization. Support for hardware input and output ports.
9. FreeRTOS Real-Time Operating System (6 godz.)
Structure of Free RTOS operating system. Applications. Available real-time mechanisms. Methods for implementing applications in the system free RTOS. Open real-time operating system Open RTOS. Safe Real-time operating system (functional safety).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Basic concepts of real-time systems (2 hrs.)
2. Interprocess Communication (4 hrs.).
3. Priorities, methods and algorithms for scheduling (2 hrs.)
4. Synchronization of processes (2 hrs.).
5. Timers, interrupts, exceptions (2 hrs.).
6. Memory access, access to input / output devices (2 hrs.).
7. Implementation of an embedded system based on FreeRTOS (4 hrs.).
8. Distributed real-time system (2 hrs.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Final grade is calculated as a weighted average:
75% – laboratory exercises assessment
25% – lecture test assessment
2. Both partial evaluation must be positive (at least 3.0)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of operating systems. Knowledge of C or C + + in level sufficient for the implementation of simple programs.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Liu Jane W. S., Real-time systems, New York, Prentice Hall, 2000.
2. Calvez Jean Paul, Embedded real-time systems, Chichester, John Wiley & Sons, 1993
3. Bennett Stuart, Real-time computer control : an introduction, New York, Prentice Hall, 1994.
4. Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, Oficyna Wyd. PW, 1999.
5. Ułasiewicz J.: Systemu czasu rzeczywistego. QNX6 Neutrino. Warszawa, Wyd. btc, 2007
6. Lal K., Rak T., Orkisz K., RTLinux – system czasu rzeczywistego. Gliwice, Helion, 2003.
7. Plaza A., Wróbel E. J.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, WNT 1988
8. Szmuc T.: Specyfikacja i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistego . Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, AGH, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak