Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern microcontrollers in industrial applications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-308-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mikoś Zbigniew (mikos@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mikoś Zbigniew (mikos@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has an extended knowledge about the architecture of modern microcontroller based on ARM processors EL2A_W14 Kolokwium
M_W002 The student has a detailed knowledge of the embedded peripherals (I/O ports, AD and DA converters, timers/counters) operation EL2A_W09, EL2A_W05 Kolokwium
M_W003 The student has an thorough knowledge of the operation of the serial communication interfaces: USART, I2C (TWI), SPI, 1-Wire EL2A_W09, EL2A_W05 Kolokwium
M_W004 The student has a detailed knowledge of embedded peripherals software handling EL2A_W09, EL2A_W05 Kolokwium
M_W005 The student knows in details the technique of using the interrupt system and DMA channels to service the peripherals. He also knows the power saving methods EL2A_W09, EL2A_W05 Kolokwium
M_W006 The student has an extended knowledge of software organizations, testing and debugging EL2A_W05 Kolokwium
M_W007 The student knows the current development trends of ARM processors (ARM7TDMI, Cortex-M3, ARM9) used in microcontrollers EL2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student knows how to write a program to handle microcontroller peripherals (I/O ports, timers/counters, AD and DA converters, serial interfaces) EL2A_U01, EL2A_U14 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to design a device consisting of many external elements (sensors, memories, actuators) connected to microcontroller I/O ports EL2A_U15, EL2A_U16, EL2A_U14 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 The student is able to design the complex software to handle many peripherals. He is also able to test and debug it using the integrated software environment EL2A_U15, EL2A_U16, EL2A_U14 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 The student is able to assess the suitability of existing microprocessor equipment and adapt to the given application EL2A_U13, EL2A_U14 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can creatively use the capabilities of modern microcontrollers EL2A_K01 Kolokwium
M_K002 The student can use the documentation and knowledge available on the web EL2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has an extended knowledge about the architecture of modern microcontroller based on ARM processors + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has a detailed knowledge of the embedded peripherals (I/O ports, AD and DA converters, timers/counters) operation + - - - - - - - - - -
M_W003 The student has an thorough knowledge of the operation of the serial communication interfaces: USART, I2C (TWI), SPI, 1-Wire + - - - - - - - - - -
M_W004 The student has a detailed knowledge of embedded peripherals software handling + - - - - - - - - - -
M_W005 The student knows in details the technique of using the interrupt system and DMA channels to service the peripherals. He also knows the power saving methods + - - - - - - - - - -
M_W006 The student has an extended knowledge of software organizations, testing and debugging + - - - - - - - - - -
M_W007 The student knows the current development trends of ARM processors (ARM7TDMI, Cortex-M3, ARM9) used in microcontrollers + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student knows how to write a program to handle microcontroller peripherals (I/O ports, timers/counters, AD and DA converters, serial interfaces) - - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to design a device consisting of many external elements (sensors, memories, actuators) connected to microcontroller I/O ports - - + - - - - - - - -
M_U003 The student is able to design the complex software to handle many peripherals. He is also able to test and debug it using the integrated software environment - - + - - - - - - - -
M_U004 The student is able to assess the suitability of existing microprocessor equipment and adapt to the given application - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can creatively use the capabilities of modern microcontrollers + - - - - - - - - - -
M_K002 The student can use the documentation and knowledge available on the web + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Architecture and basic characteristics of microcontrollers based on ARM processor (2 hours).
Architecture of 32-bit microcontrollers with ARM processor based on example of Atmel solutions (AT91SAM7 and AT91SAM3 families).Electrical characteristics of the devices. Embedded peripherals overview. AT91SAM7 and AT91SAM3 memory map.
2. Architecture and software handling of the universal I/O ports (2 hours).
Architecture of the universal I/O ports subsystem (PIO) used in AT91SAM7 and AT91SAM3 Atmel microcontrollers. Microcontroller pin configuration programming to obtain input and/or output having a desired properties. Overview of PIO registers. Examples of C functions for PIO subsystem handling.
3. Architecture and software handling of the PWM controller and AD converter (2 hours).
Architecture of the PWM controller (PWMC) and AD converter (ADC) used in AT91SAM7X microcontrollers. PWMC and ADC interrupts. Overview of the PWMC and ADC registers. Examples of C functions for PWMC and ADC handling.
4. Architecture and software handling of timers/counters (4 hours).
Architecture of timers/counters subsystem (TC) used in AT91SAM7 and AT91SAM3 microcontrollers. Clock signal sources. Timers/counters configuration in waveform and capture mode. Use of the TC subsystem to generate square waveforms of given parameters and measure frequency, duty factor and time shift of waveforms. TC subsystem interrupts. Examples of programs for TC handling.
5. Interrupt system and DMA controller (2 hours).
Architecture of the AT91SAM7 interrupt controller (AIC). Interrupts types and priorities. AIC programming for peripheral interrupt handling. Writing interrupts handler in C (C++) language.
Architecture and principles of operations of the AT91SAM7 peripheral DMA controller (PDC). Microcontroller peripherals operating with PDC. PDC registers and software handling.
6. Architecture and handling of serial communications interfaces (7 hours).
Brief characteristic of USART, I2C (TWI) and SPI standards. The architecture of USART, TWI and SPI controllers used in AT91SAM7 and AT91SAM3 microcontrollers. Registers and software handling of each controllers. Handling of the interrupts generated by USART, TWI and SPI controllers. The use of DMA transfers for serial communication handling. Examples of software for handling the communication with various devices (terminals, LCD displays, sensors, memories) in USART, TWI and SPI standards.
7. Clock generator and power management controller (2 hours).
Architecture of system clock generator (CGR) and power management controller (PMC) used in AT91SAM7 Atmel microcontrollers. System clock distribution. Software controlled possibilities of power saving. CGR and PMC subsystem programming. A sample of the startup code in C language.
8. Other peripherals (4 hours).
Architecture and programming of other AT91SAM7 peripherals: watchdog (WDC), periodic interval timer (PIT), real time timer (RTT), reset controller (RSTC). Use of PIT timer to generate periodic system interrupts.
9. Flash memory subsystem (1 hour).
Embedded flash memory organization in Atmel AT91SAM7 microcontrollers. Flash memory controller (EFC). Microcontroller configuration bits. RAM and Flash memory remapping. Flash memory protection.
10. ARM processors – overview and features of ARM architecture (2 hours).
ARM7TDMI (ARMv4) processor architecture. Features of the ARM architecture. Processor operating modes. Processor registers and instructions. Cortex-M3 (ARMv7) processor. Features of the Cortex-M3 processor.
11. Overview of ARM processor based microcontrollers (2 hours).
Overview of 32-bit general purpose microcontrollers with ARM processor developed and produced by leading manufacturers: Atmel, NXP, ST Microelectronics and other.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. IAR programming development tools (2 hours).
2. Graphic LCD display library (2 hours).
3. General purpose input/output subsystem programming (2 hours).
4. Programming the PWM controller as an acoustic signal generator (2 hours).
5. AD converter – laboratory project of system for signaling the exceeding the permissible temperature (2 hours).
6. Using UART interface for PWM modulator control – laboratory project (2 hours).
7. Laboratory project of the frequency and duty factor meter based on timers/counters (TC) (4 hours).
8. I2C (TWI) interface – laboratory project of the temperature logger based on I2C sensor and EEPROM (4 hours).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To get a positive final assessment, it is necessary to obtain positive assessments of the laboratory exercises and lecture test
2. A weighted average of the laboratory exercises (75%) and lecture test (25%) assessments is calculated.
3. Calculated average is rounded according to the rules set out in AGH Statute.
4. In the case of active participation in laboratory excercises, the final assessment is increased by 0.5, but it can not be greater than 5.0.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Principles of the digital and microprocessor technique

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. AT91SAM7S and AT91SAM7X microcontrollers datasheets and user’s manual (www.atmel.com).
2. AT91SAM3 microcontrollers datasheets and user’s manual (www.atmel.com).
3. Augustyn J.: Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2007.
4. Bryndza L.: LPC2000– Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7, Wyd. BTC, Legionowo 2007.
5. IAR Embedded Workbench manual (www.iar.com).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak