Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Measurement of Electrical and Nonelectrical Quantities
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-309-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Sidor Tadeusz (sidor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Sidor Tadeusz (sidor@agh.edu.pl)
dr inż. Żegleń Tadeusz (tezet@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and understands the methods of measurement of basic electrical quantities EL2A_W10 Kolokwium
M_W002 Knows how to use basic types of analogue and digital instruments, and how to evaluate measurement uncertainty EL2A_W10 Kolokwium
M_W003 Knows the basic types of sensors and how to use them to measure non-electrical quantities EL2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Knows how to perform simulation of various electrical or electronic circuits using MICROCAP EL2A_U06, EL2A_U05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and understands the methods of measurement of basic electrical quantities + - + - - - - - - - -
M_W002 Knows how to use basic types of analogue and digital instruments, and how to evaluate measurement uncertainty + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows the basic types of sensors and how to use them to measure non-electrical quantities + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Knows how to perform simulation of various electrical or electronic circuits using MICROCAP - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lecture concentrates mainly on basic topics of electrical and electronic instrumentation and measurements in order to provide the students a base for their further study and work in various laboratories where they will operate various measuring instruments.
Another target is to familiarise them with technical terms and expressions important in this area of science.
Lecture topics include:
Basic definitions of measurement process. Errors. Accuracy indices.
System of units. Standards.
Direct measurements of current voltage and power using indicating instruments.
D.C. bridges. D.C. potentiometers.
A.C. bridges.
Sensors of nonelectrical quantities: Strain gauges, Capacitive sensors, LVDT – Linear Variable Differential Transformer, RTD – Resistance Temperature Detector.
Sensors interfacing: D.C. Instrumentation Amplifiers. Carrier frequency amplifiers. Frequency modulation and demodulation.
Active filters.
Integrated sensors.

Ćwiczenia laboratoryjne:

As it can be assumed that students are familiar with the hardware used in measurements, practicala take place in the computer laboratory where the students working in small two-persons teams perform simulation of various electrical and electronic circuits, discussed earlier during the lectures.
The topics of practicals include:
1. Direct measurements
2. Complex measurements
3. DC bridge
4. AC bridge
5. Virtual oscilloscope
6. Poliphase power measurements
7. Sensor bridge as signal modulator
8. Resistance sensor interfacing
9. Capacitance sensor interfacing
10. Instrumentation a mplifiers
11. Oscillators
Students performance is evaluated on the base of 3 tests based on topics covered by experiments.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test of topics covered during lectures 50%
3 LABORATORY TESTS 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic metrology course (in Polish)
Course of Measurements of Nonelectrical Quantities ( in Polish)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sidor T. : Electrical and Electronic Measurements and Instrumentation. WUND-AGH, Kraków 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak