Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym kierunku oraz kierunkach pokrewnych(technicznych lub matematyczno-przyrodniczych), posiadający minimalny zbiór kompetencji związanych z podejmowanymi studiami, w szczególności kandydat:
• zna podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem różnych nośników energii,
• zna zasady termodynamiki, prawa przepływu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
• potrafi rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
• potrafi określić wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność/sprawność energetyczną
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia uzyskał kompetencje różniące się od kompetencji zalecanych dla kandydata podejmującego studia II stopnia na kierunku Energetyka może, za zgodą dziekana właściwego ds. spraw kształcenia, uzupełnić zbiór wymaganych kompetencji w wyniku realizacji indywidualnego toku studiów.

Zasady rekrutacji:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Energetyka powinien posiadać kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.
Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia studiów.
Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone są w Uchwale nr 184/2011 oraz Uchwale nr 99/2011 Senatu AGH.
W przypadku rekrutacji kandydata, który ukończył w tym samym roku akademickim studia pierwszego stopnia na kierunku Energetyka, ocena uzyskana z części 1 egzaminu dyplomowego inżynierskiego (egzamin kierunkowy) jest wliczana do wskaźnika rekrutacji.
Kandydaci zakwalifikowani na drugi stopień studiów mogą ubiegać o studiowanie na prowadzonych na kierunku Energetyka specjalnościach
 Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja,
 Energetyka jądrowa,
 Energetyka wodorowa,
 Modelowanie komputerowe w energetyce,
 Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne,
 Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne,
 Zrównoważony rozwój energetyczny,
 Sustainable energy development (specjalność prowadzona w j. angielskim)
.
O kwalifikacji 30 kandydatów na specjalności dyplomowania w ramach kierunku Energetyka, którzy uzyskali najniższy wskaźnik rekrutacji, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej i zadeklarowane przez niego preferencje w wyborze specjalności, w ramach wolnych miejsc na tych specjalnościach.
Kolejność miejsc na liście rankingowej ustalana jest na podstawie wartości wskaźnika rekrutacji oraz liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia II stopnia(w przypadku takiej samej wartości wskaźnika rekrutacji dla kilku kandydatów).
Kierownicy Katedr mogą ustalić maksymalne limity studentów na specjalnościach realizowanych przez Katedrę.
Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą także specjalności: SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT (specjalność prowadzona w j. angielskim)

Dolny limit ilości studentów:

12

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Zgodnie z Misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla
polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym, a aktualne
przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego, drugiego, a także trzeciego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia (wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych) w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju Uczelni.

Nazwa specjalności:
Sustainable Energy Development

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Student uzyskuje wpis na kolejny semestr po złożeniu w dziekanacie indeksu z zaliczonymi
modułami. Wpis można uzyskać przy deficycie punktów nie większym niż 15 ECTS

Studia indywidualne:

Studia indywidualne SI na wydziale EiP odbywają się zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH i ustaleniami Rady Wydziału (średnia ze studiów min. 4.25, program SI zaakceptowany przez opiekuna naukowego i prodziekana ds. kształcenia)

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocena końcowa studiów (OK) zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Energetyki i Paliw jest średnią ważoną: OK = 0,6*S + 0,2*E + 0,2*P gdzie: S – średnia ze studiów E – ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego P – ocena pracy magisterskiej

Inne:

Na specjalności studenci w ramach przedmiotów obieralnych mają możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych na pozostałych specjalnościach, mogą także zaliczyć w III semestrze jako przedmiot obieralny pracę w studenckim kole naukowym
Praktyka dyplomowa: minimum 4 tygodnie. Program, zakres i miejsce w uzgodnieniu z promotorem

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Proces dyplomowania prowadzony jest zgodnie z Regulaminem studiów
Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów..
Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją i przeprowadzany jest w formie ustnych pytań dotyczących wiedzy z zakresu objętego programem studiów oraz wykonanej pracy dyplomowej.

Dodatkowe informacje:

Jest wskazane aby egzamin dyplomowy odbywał się z udziałem osób spoza jednostki prowadzącej studia