Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry in energy technologies and environmental protection
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-101-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge in the field of catalytic processes in environmental protection in energy sector EN2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in catalysis in respect to environmental protection in the energy sector. EN2A_U18, EN2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to work individually and in a team, using English language EN2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team EN2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge in the field of catalytic processes in environmental protection in energy sector + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in catalysis in respect to environmental protection in the energy sector. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to work individually and in a team, using English language - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The role of catalysis in energy-production processes. The structure of catalyst. Catalysts for DeNOx processes. TWC catalysts. Catalytic combustion –the role in energy production and environmental protection. Dioxines and their removal from flue gases. Catalysts for CO2 coversion.

Zajęcia seminaryjne:

Seminars: students (in a group of two) prepare presentations (minimum no. of presentations per student group – 2) on the subjects connected with (1) the application of catalysts in environmental protection in energy sector, (2) selecetd instrumental methods of determination of pollutants in energy sector, (3) standards for selected pollutants in energy sector.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written exam (test) (T) and evaluation of seminar presentations (S) is calculated as follows: procent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH.
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written exam (test) (T) and presntation (S):
OK = 0.5*T + 0.5*S + AC
For activity during lectures and seminars (especially participation in discussions) student may get AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R.Heck, R.J.Farrauto, S.T.Ganesh, Catalytic Air Pollution Control. Commercial Technology, ed. A John Wiley and Sons Inc., 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak