Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Renewable energy technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-102-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has advanced knowledge of the phenomenological description and mathematical processes of momentum, heat and mass transfer. EN2A_W06 Egzamin,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student has knowledge of the fuel combustion processes EN2A_W10 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student has knowledge of the advanced renewable energy systems and co-operation of energy systems EN2A_W17 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to develop a design improvement in the construction or operation of devices and power systems. EN2A_U14 Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has awareness of importance of decisions made in team and realised tasks. EN2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has advanced knowledge of the phenomenological description and mathematical processes of momentum, heat and mass transfer. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of the fuel combustion processes + - - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge of the advanced renewable energy systems and co-operation of energy systems - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to develop a design improvement in the construction or operation of devices and power systems. - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has awareness of importance of decisions made in team and realised tasks. - - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Analysis of the renewable energy resources and related technologies in power generation.

2. Active and passive systems of the thermal solar energy conversion.

3. Bases of design of solar systems in various applications.

4. Photovoltaic systems, solar power plants.

5. Technologies of wind energy.

6. Technologies of hydroenergy.

7. Technologies of geothermal energy.

8. Heat pumps

9. Technologies of biomass energetic utilization

10. The hybride systems of renewable and conventional energy.

11. Renewable energy sources in the poligeneration and dispersed energetic systems, wirtual power plants, IT systems in RES.

12. Energy storage in the renewable energy systems.

13. Systems of aquisition and transformation of data in RES technologies.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Organisational meeting.

2. Comparison of flat and vacuum tube solar collectors.

3. search of high temperature solar energy conversion.

4. Performance of characteristics of operation of PV modules.

5. PErformance of characteristics of operation of wind turbines models.

6. Analyses of efficiency of wind turbines in real conditions.

7. Characterization of operation parameters of biomass boiler.

8. Studies of efficiency of heat pump in various parameters of evaporator and condenser.

9. Studies of accumulation of heat generated in the renewable energy systems.

10. Analyses of cooperation of RES and heating system.

11.Colloquium.

Zajęcia seminaryjne:

1. Choice of right solar collectors for hot tap water preparation.

2. Design of wind turbine.

3. Heating system with biomas bolier – design calculations

4. Project of heat pump for heating system and hot tap water preparation.

5.Test.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 155 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 45 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Exam grade (E) is issued based on the result of the examination. Evaluation of classes © and laboratory (L) are calculated as follows:

percentage of points obtained is converted to an assessment in accordance with the AGH Regulations of Studies.

Final grade (FG) is calculated as a weighted average of the above ratings:

FG = 0.60 · w · E + w · C + 0.20 · w · L

w = 1 for the first term,
w = 0.9 for the second term,
w = 0.8 for the third term

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Basic knowledge about the renewable energy conversion;
  • Ability to work with measurment data and analyses of experiments results;
    Basic knowledge of measurement methods and equipment dedicated to measure the parameters of processes, which are analyzed during laboratories;
  • Ability to efficient searching of informations included in literature, which are necessary to prepare to colloquium.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of energy efficiency and renewable energy, edited by F. Kreith, D. Yogi Goswani, CRC Press, 2007
2. B. Sorensen, Renewable energy conversion, transmission and storage, Academic Press, 2007
3. V. Quaschning, Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak