Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy and environmental economics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-103-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows basics of microeconomics required for the understanding and solving problems in energy sectors. EN2A_W20, EN2A_W13 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_W002 The student knows impact of the energy sectors on the environment as well as regulations applied and their effectc. EN2A_W20, EN2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe important economic relations in the fuels and energy systems. EN2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 The student is able to apply methods of economic evaluation of the processes of the fuels and energy systems. EN2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to apply the knowledge for the solution of practical economic issues in energy systems. EN2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows basics of microeconomics required for the understanding and solving problems in energy sectors. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student knows impact of the energy sectors on the environment as well as regulations applied and their effectc. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe important economic relations in the fuels and energy systems. - + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to apply methods of economic evaluation of the processes of the fuels and energy systems. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to apply the knowledge for the solution of practical economic issues in energy systems. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lecture

1. Introductory lecture
Organisation of the subject.
Scope of the energy and environmental economics.

2. Relations energy – environment – economics, energy and the development of the world.

3. Principles of energy economics:
economics of exhaustible resources and fuels production,
economics of energy transformation processes.

4. Elements of economic efficiency, economic evaluation of development processes

5. Energy markets, structures and price formation.

6.Economics of regulation, policy instruments in energy and environment.

Ćwiczenia audytoryjne:
Microeconmics of fuels and energy sectors

Costs of fuels and energy production.
Environmental costs – emission charges.
Economic indicators of environmental investment, external costs

Emission trading systems, allowances process and selection of electricity and heat technologies

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of test (0.6) and classes (0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pearce D., Turner R., Economics of natural resources and the environment, Simon & Schuster, 1990

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak