Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Contemporary fuel technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-104-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kogut Krzysztof (kogut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dziok Tadeusz (tadeusz.dziok@agh.edu.pl)
dr inż. Kogut Krzysztof (kogut@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Strugała Andrzej (strugala@agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Porada Stanisław (porada@agh.edu.pl)
dr inż. Grzywacz Przemysław (grzywacz@agh.edu.pl)
dr inż. Makowska Dorota (makowska@agh.edu.pl)
dr inż. Czerski Grzegorz (gczerski@agh.edu.pl)
dr inż. Wądrzyk Mariusz (wadrzyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows the basic processes, technologies and balanced technics of oil conversion to liquid fuels and processes of extraction and production of gaseous fuels EN2A_W10 Egzamin
M_W002 The student has the knowledge in balanced processes and technologies of processing of biomass, production and using biofuels and convertibility, transportation, storage and distribution of gaseous fuels EN2A_W10 Egzamin
M_W003 The student knows basic rules of design of natural gas systems, computer aided design of natural gas networks and computer programs using in natural gas industry EN2A_W16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 The student is able to obtain initial parameters required for designing the open and looped networks and work parameters of compressor station EN2A_U16, EN2A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to execute of simulation of natural gas networks with computer programs for natural gas networks EN2A_U16, EN2A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to work individually. The student takes part in group works with design problems and solve the arithmetical problems EN2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 The student understands the necessity endless updating and extending of knowledge from scope of contemporary fuel technologies EN2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows the basic processes, technologies and balanced technics of oil conversion to liquid fuels and processes of extraction and production of gaseous fuels + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has the knowledge in balanced processes and technologies of processing of biomass, production and using biofuels and convertibility, transportation, storage and distribution of gaseous fuels + - - - - - - - - - -
M_W003 The student knows basic rules of design of natural gas systems, computer aided design of natural gas networks and computer programs using in natural gas industry + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to obtain initial parameters required for designing the open and looped networks and work parameters of compressor station - - + + - - - - - - -
M_U002 The student is able to execute of simulation of natural gas networks with computer programs for natural gas networks - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to work individually. The student takes part in group works with design problems and solve the arithmetical problems - - + + - - - - - - -
M_K002 The student understands the necessity endless updating and extending of knowledge from scope of contemporary fuel technologies + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Characteristics of liquid fuels – gasolines, diesel fuels, jet fuels and fuel oils. Specification of liquid fuels: gasolines, jet fuels, diesel oilheating oils and fuels oils
2.Oil refining processes and advanced technologies of produced motor fuels and fuels oils.
3.Production, properties and using of 1st generation liquid biofuels. Advanced production technologies of liquid biofuels from renewable resources of 2nd and 3rd generation.
4.Advanced production technologies of synthetic motor fuels: GTL (Gas To Liquid) and BTL (Biogas To Liquid)
5.Blending of motor fuels – relation between standard properties of fuels and properties and ratios of components. Linear model of mixing of components.
6.Methods of gaseous fuels production.
7.Gas preparation for its transport and utilization.
8.Classification of gaseous fuels.
9.Transport, distribution and storage of gaseous fuels.
10.Natural gas networks.
11.Gas piping and gas devices in home.
12.Basic of designing of natural gas networks.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Basic quality parameters of gaseous fuels and methods of their determination.
2.Gas flow in pipelines.
3.Determination of pressure changes in gas pipelines.
4.Methods of determination annual gas consumption and gas flow capacity.
5.Designing gas pipelines and gas networks.
6.Determination of gas compressors parameters.

Ćwiczenia projektowe:

1.Introduction to computer software used in gas engineering.
2.Computer-aided designing of gas networks.
3.Computer-aided simulation of gas system operation.
4.Examples of computer methods for management of gas systems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from the examination – credit (E) – is calculated on the basis of answers during the examination.
The grade for laboratory course (L) is calculated on the basis of provided reports.
The grade for project course (P) is calculated on the basis of provided reports.
The final grade of the subject (OS) is calculated as the weighted mean of the obtained grades based on the following equation:
OS = 0.5•w•E 0.25•w•L0.25•w•P
where: w – weight; w=1 for 1st term; w=0.9 for 2nd term and w=0.8 for 3rd term of exam and course grade
\

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Surygała A.: Poradnik rafinera. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007,
2.Maciejowski W.: Jakość paliw, Wyd. Polska Izba Paliw Płynnych, 2007,
3.Kałdoński T., Baczewski K.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym, Warszawa, WKŁ 2004,
4.Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, Warszawa, WKŁ 2005,
5.Bocheński C.: Biodiesel. Paliwo rolnicze, 2003,
6.Sitnik L.: Ekopaliwa silnikowe, 2004,
7.Fahim M., Al. Sahhaf T., Elkilani A.: Fundamentals of Petroleum Refining, Elsevier, 2010,
8.Parkash S.: Petroleum Fuels Manufacturing. Handbook: Including Specialty Products and Sustainable Manufacturing Techniques, McGraw-Hill, New York, 2010,
9. Molenda J.: Gaz ziemny. Paliwo i surowiec, WNT, Warszawa 1997,
10. Karcz a.: Koksownictwo. Tom 1, Skrypty Uczelniane AGH – 1266, Wyd. AGH, Kraków, 1991,
11. Instalacje i urządzenia gazowe, Wyd. Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa 1999,
12. Kogut K., Bytnar K.,: Obliczanie sieci gazowych. Tom 2. Przegląd programów komputerowych. AGH UWND, Kraków 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak