Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management of energy systems and companies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-106-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
dr inż. Mirowski Tomasz (mirowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. EN2A_W20, EN2A_W23 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. EN2A_U16, EN2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. EN2A_U16, EN2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. EN2A_K01, EN2A_K03, EN2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. EN2A_K01, EN2A_K03, EN2A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. - + - - - - - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures:

1. Energy company, energy system: introduction, definitions, characteristics;
2. Theory of organisation in the context of energy systems and energy companies;
3. Management: definitions, functions of management, principles of management;
4. Planning: types of plans, the basics of decision making process;
5. Organizing: types of organizational structures, basics of development of organisational structures, staffing
6. Directing: basics of motivation systems, communication;
7. Controlling: importance of controlling, types of controlling.

Ćwiczenia audytoryjne:

Development of a presentation on management of a given energy company that operates in an energy system. The student develops the presentation on the basis of reports published by power companies and other sources available in domestic and international papers, reports, analyses, etc. The author presents his/her own view on the operation and management of the energy company in question. Seminars are devoted to the presentation of the main findings/results. After the presentation a presenter answers the questions asked by the lecturer and other students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark in seminars (S) and mark in exam (E) are calculated as follows: the percentage of obtained points is converted to the final mark in accordance with the approved AGH Regulations.

The final mark (OK) is calculated as a weighted average of the following marks:
OK = 0,5·w·E + 0,5·w·S
w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Robbins P. S., DeCenzo D. A., 2007. Fundamentals of Management. Prentice-Hall International.
2. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 1995. Management. Prentice-Hall International.
3. Strickland T., 1987. Strategic Management. Concepts and Cases. Business Publications Inc.
4. Daft R. L., Lane P., 2009. Management (9th edition). Cenage Learning.
5. Peszko A., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami (in Polish). AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2002.
6. Koźmiński A. K., Piotrowski W., 2010. Zarządzanie. Teoria i Praktyka (in Polish). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
7. Energy Policy, an international journal available at sciencedirect.com
8. Energy, an international journal available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, an international journal available at sciencedirect.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak