Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optimisation methods
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-201-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students knows basics of the numerical optimisation methods. Student knows types of mathematical programming methods, their forms and methods of solution. EN2A_W01, EN2A_W08 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student is capable to select optimisation method appropriate for the specific problem EN2A_U07, EN2A_U01, EN2A_U04, EN2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student is able to form and solve optimisation problem with the help of the appropriate software. EN2A_U01, EN2A_U04, EN2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes necessity of the application of the optimisation methods, their shortages and areas of application EN2A_K03, EN2A_K02, EN2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Students knows basics of the numerical optimisation methods. Student knows types of mathematical programming methods, their forms and methods of solution. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is capable to select optimisation method appropriate for the specific problem + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to form and solve optimisation problem with the help of the appropriate software. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes necessity of the application of the optimisation methods, their shortages and areas of application - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Introductory lecture

    Introduction to the optimisation methods

    Plan of the lectures and classes

  2. Mathematical programming and optimisation

    Basics of mathematical programming. Forms, algorithms and solving procedures. Methods of optimisation. Algorithms, ans software. Operational research

Ćwiczenia audytoryjne:
Practicing optimisation

Formation of the models, forms and variables.
Using various software for solving the problems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of test (0,5) and mark of classes (0,5)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Various books on operational research.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak