Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physisc of energy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-203-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is familiar elements of modern physics EN2A_W02 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student has advanced knowledge of devices, networks and power systems EN2A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to use modern methods of physics and chemistry in the analysis and research processes in the energy sector. EN2A_U05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of lifelong learning, raising professional and personal competences. EN2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is familiar elements of modern physics + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has advanced knowledge of devices, networks and power systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use modern methods of physics and chemistry in the analysis and research processes in the energy sector. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of lifelong learning, raising professional and personal competences. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to solar energy: solar constant, time equation, transfer of solar radiation through the atmosphere.

Introduction to mathematical theory of solar collector, basic parameters of solar collector, construction and types, components.

Introduction to photovoltaic, band structure of solid state, photovoltaic effect, characteristics of the solar cells, full spectrum photovoltaic systems, hybrid systems: photovoltaics+thermics, thermophotovoltaics.

Wind energy: origin of the winds, wind power, Betz’ law, basic parameters of the wind, different scale wind systems, small wind turbines, urban wind turbines, future technologies of wind energy conversion.

Water energy, different scale water energy systems, turbine types, ocean energy (OTEC, tidal, wave, salinity difference, etc.).

Origin of geothermal energy, geothermal energy systems, ground heat exchangers, heat pumps.

Direct heat to electricity conversion, thermoelectric, thermionic and magnetohydrodynamic generators.

Fission nuclear energy, introduction, technologies of nuclear reactors, simulation of nuclear power plant work.
Fusion nuclear energy.

Storage of thermal and electrical energy.
Energy transportation.

Energy usage in lighting systems.

Energy usage in motors and home equipment.

Energy in transportation.

Distributed energy systems, virtual Power plants.

Introduction to physics of climate and greenhouse effect.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Exam grade (E) is issued based on the result of the examination. Evaluation of classes © and laboratory (L) are calculated as follows:

percentage of points obtained is converted to an assessment in accordance with the AGH Regulations of Studies.

Final grade (FG) is calculated as a weighted average of the above ratings:

FG = 0.60 · w · E + w · C + 0.20 · w · L

w = 1 for the first term,
w = 0.9 for the second term,
w = 0.8 for the third term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Sorensen, “Renewable energy : its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspect”, 2nd ed. San Diego : Academic Press, 2000

2. W. Smolec, „Fototermiczna konwersja energii słonecznej”, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

3. T. Rodacki, A. Kandyba, „Przetwarzanie energii w elektrowniach słonecznych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

4. articles in specialist foreign journals: Renewable Energy, Solar Energy, Energy Conversion and Management and in domestic: Energetyka and other

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak