Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced energy technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-204-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mirowski Tomasz (mirowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mirowski Tomasz (mirowski@agh.edu.pl)
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student disposes knowledge about possibilities of practical applications of advanced energy technologies, particularly about: - operation of some nuclear power systems - energetic systems powered by natural gas and based on unconventional energy sources EN2A_W17, EN2A_W18, EN2A_W16 Egzamin
M_W002 Student learns in the course about the commercial software for projecting and modelling of some renewable energy systems and for simple financial analysis EN2A_W07 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student is able to: - Discuss the construction and operation of devices in the given power plant or energy system; - Replace the currently used energy technologies and technologies of the future, including basic properties. EN2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student is able to: - Perform a preliminary draft of technical and financial energy system based on the technology discussed during the lecture. EN2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to effectively engage in teamwork over an issue in the field of energy technologies. EN2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is enterprising and able to think and act creatively and to create project of the feasibility analysis and evaluation of the system using the selected energy technology, engaging in group discussion, as well as leading discussion and formulating arguments. EN2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student disposes knowledge about possibilities of practical applications of advanced energy technologies, particularly about: - operation of some nuclear power systems - energetic systems powered by natural gas and based on unconventional energy sources + - - - - - - - - - -
M_W002 Student learns in the course about the commercial software for projecting and modelling of some renewable energy systems and for simple financial analysis + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to: - Discuss the construction and operation of devices in the given power plant or energy system; - Replace the currently used energy technologies and technologies of the future, including basic properties. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to: - Perform a preliminary draft of technical and financial energy system based on the technology discussed during the lecture. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to effectively engage in teamwork over an issue in the field of energy technologies. - - + + - - - - - - -
M_K002 Student is enterprising and able to think and act creatively and to create project of the feasibility analysis and evaluation of the system using the selected energy technology, engaging in group discussion, as well as leading discussion and formulating arguments. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Course material includes the following topics:
- The structure of the production and use of energy in Poland and in the world.
- Nuclear power in the world – technologies overview and directions of their development, synergy, nuclear fuel production.
- Overview of clean coal combustion technologies.
- Dispersed Power and polygeneration with the use of natural gas and non-conventional energy sources (including renewable energy).
- Microgeneration: CHP, Stirling engines, ORC.
- Techniques for upgrading existing conventional power plants.
- Projects of use of clean energy technologies in the world and in Poland (case studies)

Ćwiczenia laboratoryjne:

- Simulations of energetic processes occurring in some types of nuclear reactors, including the study of the relation between the basic parameters of the devices and the effects of their failure. Analyses with use of operating nuclear reactors simulators.
- Design and modeling of operating energetic systems using non-conventional energy sources with use of professional computer program.
- Design and modeling of operation of heat pump systems with use of professional computer program.
- Computer analysis of wind conditions for evaluation of possibility of using wind turbines.
- Selection of new energy technologies for technical and financial analysis using specialized software.

Ćwiczenia projektowe:

During the course, students will perform individual design project related to the conversion of traditional technology to a advanced one (discussed during lectures), an analysis of the electrical system and / or heat, and financial analysis of the proposed solution with the selection of a number of energy technologies.
It is Expected to visit the design office or factory related to the use or production of new energy technologies.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of laboratory (L) and the evaluation of project completion® and active participation in the lectures, as well as the written exam result (E) are calculated as follows:

percentage of points obtained is converted to an final grade in accordance with the AGH Regulations of Studies.

Final grade (FG) is calculated as a weighted average of these ratings
FG = W (0.25P 0.35 L 0.4 E)
w = 1 for I term
w = 0.9 for the second term,
w = 0.8 for the third time;
0 <= W <= 5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Chmielniak T.: Technologie energetyczne. Warszawa : WNT 2008

Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT 2007

Marecki J., Podstawy przemian energetycznych. Wydawnictwo WNT 2007 (or newer one)

Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Warszawa: WNT 2009

Mokrzycki E. (red.), 2012 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym.
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków.

Rubik M., Pompy ciepła – poradnik, Ośrodek informacji”Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 1999

Anuszczyk J., Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia Wybrane, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2005

Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000

specialized magazines, ie. “Energy conversion and management”. Elsevier
Energetyka – SEP monthly.

RETScreen® user guide

PolySun® user guide

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak