Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planning and forecasting in energy systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-205-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can apply the knowledge of processes of system identification, diversification of elements and relations, and forming appropriate models. Students can apply their understanding on the following objects used in modelling energy systems: sets, elements of sets, parameters, variables, equations, models. EN2A_W07, EN2A_W08, EN2A_W09 Kolokwium
M_W002 Student can apply the knowledge of system identification and description, starting from the conceptual model and the diversification of elements and relations, through forming appropriate mathematical models, and finally implementing them in a modelling system. EN2A_W07, EN2A_W08, EN2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student can select and apply appropriate methods to solve the problem of fuels and energy economy development. EN2A_U10, EN2A_U01, EN2A_U04, EN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes capacities and limits of the methods that could be applied for the solution of problems of fuels and energy systems development. EN2A_K04, EN2A_K01, EN2A_K07, EN2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can apply the knowledge of processes of system identification, diversification of elements and relations, and forming appropriate models. Students can apply their understanding on the following objects used in modelling energy systems: sets, elements of sets, parameters, variables, equations, models. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student can apply the knowledge of system identification and description, starting from the conceptual model and the diversification of elements and relations, through forming appropriate mathematical models, and finally implementing them in a modelling system. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can select and apply appropriate methods to solve the problem of fuels and energy economy development. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes capacities and limits of the methods that could be applied for the solution of problems of fuels and energy systems development. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Introductory lecture

Lectures
1. Introductory lecture.
Organisation of the subject, rules of marking. Role and scope of the fuels and energy systems modelling.
2. System – notion and definitions. Systems research.
What is a system, notion and definitions. Examples of fuels and energy systems. Scope and procedure of systems research.
3. Models and modelling.
Notion and definitions of models.
4. Forecasting.
Forecasting methods.
5. Elements of fuels and energy systems.
Typical elements of fuels and energy systems. Diversification, representation and relations. Typical and relevant equations of fuels and energy systems.
6. Modelling methods.
Methodology of models building and methods used for fuels and energy systems: mathematical programming, econometrics, and systems dynamics.

Ćwiczenia audytoryjne:
Development of a computer model of fuels and emergy system

Exercises are devoted to active, practical learning of the process of development of computable models. Exercises are given by the tutor, then discussed in groups. Next, the development of conceptual model is carried out by students. Then transformation to mathematical expression is done, which is followed by the implementation of the model in the GAMS system carried out by each student individually. The results files are discussed together.

Several steps related to planning and forecasting of energy systems are exercised, as follows:
1. Identification of systems, elements and relations
2. Development of the conceptual model
3. Development of mathematical model
4. Coding of models in the GAMS system
5. Solving and discussion of the results

Ćwiczenia projektowe:
Use of systems research to solve a problem

Project is devoted to development of own models carried out by groups of students.
Students develop own models using the methods studied during the lectures and laboratories, under the guidance and supervision of the tutuor.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is a weighted average of exam – 0.6 classes 0.2 and project 0.2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Suwała W., Modelowanie systemów paliwowo – energetycznych, Wyd. IGSMiE, 2011
2. Analiza systemowa – podstawy i metodologia, Praca zbiorowa pod. red W. Findeisena, PWN
Warszawa 1985
3. Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa. 1984
4. Chow C.C. Ekonometria, PWN, Warszawa 1995
5. Badania operacyjne, red. E.Ignasiak, PWE, Warszawa, 1996
6. Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania, Red. Cieślak M. PWN 1997
7. Labys W. C., Modeling Mineral and Energy Markets, Kluwer Academic Publishers, Boston. 1999

Text Books on:
econometrics,
operational research,
mathematical programming,
systems dynamics
Labys W. C., Modeling Mineral and Energy Markets, Kluwer Academic Publishers, Boston. 1999
Thompson G.L, Thore S, Computational economics, SC Press 1992
Systems modeling for energy policy, 1997, Ed. Bunn D.W., Larsen E.R., John Wiley and Sons

McCarl B.A., Spreen T.H., 1997, Applied mathematical programming using algebraic methods, http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/mccspr/thebook.pdf ,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak