Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intellectual property rights and business planning
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-206-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the rules of the development of a business plan. Student has knowledge of intellectual property rights. Projekt
Umiejętności
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. Projekt
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can think and act in a creative and enterprising way. Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team. Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the rules of the development of a business plan. Student has knowledge of intellectual property rights. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can think and act in a creative and enterprising way. Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lecture
1. Introduction to business planning. Scope and evaluation rules. The role of the business. Corporate social responsibility.
2. What is the business plan and what it is used for. Functions of the business plan. Discussion of the golden rules to keep in mind in writing a business plan.
3. Introduction to the business model. Determination of the value chain, vision and targets.
4. Description of the business. Competitive advantage. The product/service. Positioning in the value chain.
5. Market description. Market segmentation and targeting.
6. Determination of actors in a game – direct/indirect competitors and allies.
7. Economic analysis. Revenue and cost models. Cash flow calculation.
8. Presentation and analysis of the case studies.
9. Presentation of templates for preparation of the project of the business plan and financial calculations.

Ćwiczenia projektowe:

Students will prepare and defend a business plan. During preparation period, the students will be given consultations (on campus or, on demand by distance learning).
The teaching material will be available at the Subject website. The course will be finalized by two meetings. During the meetings all students will present and defend the prepared business plans.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 75 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark (OK) is calculated as a weighted average of marks of the project (OP) and its presentation (PP):

OK = 0.7·OP + 0.3·PP
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. NEEG, “Business Plan,” Training Materials, Riga, 2003
2. M. S. Mulak, „Jak opracować business plan”, Wydaw. M & A Communications Polska, 1995
3. A. Vafeas, “Building the business plan”, teaching materials for ALEF, Technofi, 2007
4. Boldrin, Michele and David K. Levine. “Against Intellectual Monopoly”, 2008
5. Gowers, Andrew. “Gowers Review of Intellectual Property”. Her Majesty’s Treasury, November 2006
6. Burk, Dan L. and Mark A. Lemley “The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It”. University of Chicago Press, 2009
7. Lai, Edwin. “The Economics of Intellectual Property Protection in the Global Economy”. Princeton University. April 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak