Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy management
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-209-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to describe the rules of the organization of an energy management system in the company and list the steps that need to be made to elaborate energy action plans. Wykonanie projektu
M_W002 Student is able to list the criteria to be taken into account to prioritize energy-saving opportunities. Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student is able to propose solutions to energy management problems both verbally and in writing. Wykonanie projektu,
Prezentacja
M_U002 Student is able to make an economic analysis of technical solutions aimed at improvement of energy performance of the company. Wykonanie projektu
M_U003 Student is able to arrange his/her work in the team and manage the assigned tasks. Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student recognises the need to examine the entire life cycle impact of products and is able to debate the environmental effects of energy conversion processes. Prezentacja,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to describe the rules of the organization of an energy management system in the company and list the steps that need to be made to elaborate energy action plans. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student is able to list the criteria to be taken into account to prioritize energy-saving opportunities. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to propose solutions to energy management problems both verbally and in writing. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to make an economic analysis of technical solutions aimed at improvement of energy performance of the company. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student is able to arrange his/her work in the team and manage the assigned tasks. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student recognises the need to examine the entire life cycle impact of products and is able to debate the environmental effects of energy conversion processes. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures
1. Introduction to the course. Scope and evaluation rules. Factors motivating the introduction of Energy management system in fuel and energy companies.
2. The concept of energy savings potential. Classification (physical, technical and economic potential).
3. Energy end-use efficiency. Embedded energy, life cycle analysis (LCA), and cleaner production.
4. The quality of fuels and electricity. Active, reactive and apparent power. Methods for compensation of reactive power.
5. Managing demand for fuels and energy. Innovative ways to fund the DSM.
6. Principles of the energy management system in the organization. Deming Cycle. The organization of an energy management system in the organization.
7. Model of the energy management system in accordance with EN 16001:2009 and ISO 50001:2011.
8. Fuel and energy Policy of the company.
9. Energy planning process. Characteristics of the inputs and outputs of planning. Energy audit.
10. Energy planning. Objectives and tasks. Baseline energy usage and energy performance indicators.
11. Technical and economic analysis of opportunities for improving energy performance.
12. Implementation of the system. Monitoring and documentation requirements.

Ćwiczenia projektowe:

Project
Preparation of the project of energy management system for a given case study. The development of the company’s energy policy; overall energy balance of the company. Calculation of baseline energy usage. Creation of action plans, targets and energy performance indicators.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark (OK) is calculated as a weighted average of marks of the project (OP) and its presentation (PP):
OK = 0.7 • a • OP + 0.3 · in · PP
w = 1 for the I term, w = 0.9 for the II term, w = 0.8 for III term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Frank Kreith, et al. Energy Management and Conservation Handbook”, CRC Press, 2008.
2. Adam Guła, Marc Ledbetter, “Planowanie według najmniejszych kosztów” (wg. J.Eto and F.Krause: „Least Cost Utility Planning”).
3. Clark W. Gellings, John H. Chamberlin: “Demand Side Management Planning”.
4. Jan Norwisz, "Audyt energetyczny, materiały pomocnicze”.
5. EU ESD Directive 32/2006/EC.
6. Sustainable Energy Ireland , “I.S. EN 16001:2009 Energy management systems – Requirements with guidance for use“. Implementation Guide, November 2009.
7. Sustainable Energy Ireland , “I.S. EN 16001:2009 Energy management systems – Requirements with guidance for use“. Internal Audit Guide, November 2009
8. The Federal Environment Ministry, “DIN EN 16001: Energy Management Systems in Practice” ,A Guide for Companies and Organisations. BMU, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak