Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sustainable energy development
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-301-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge of the functioning of the fuel – energy system, knows main drivers influencing its development; has knowledge on social, economic, environmental and legal aspects related to the fuel – energy system. EN2A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector of selected countries with the use of the energy indicators for sustainable development. He/she can distinguish economic, social, and environmental aspects of development and determine the links between fuel - energy use and environmental damage. He/she can estimate external costs of different fuel - energy technologies. EN2A_U16, EN2A_U17 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student is able to prepare a report and oral presentation in English in which he/she will assess whether development of fuel and energy sector of selected countries is becoming more sustainable and can demonstrate his/her own contribution to the team work. EN2A_U16, EN2A_U18, EN2A_U17 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the global fuel and energy challenges and the external effects of fuel - energy technologies. Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team. EN2A_K04, EN2A_K05 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge of the functioning of the fuel – energy system, knows main drivers influencing its development; has knowledge on social, economic, environmental and legal aspects related to the fuel – energy system. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector of selected countries with the use of the energy indicators for sustainable development. He/she can distinguish economic, social, and environmental aspects of development and determine the links between fuel - energy use and environmental damage. He/she can estimate external costs of different fuel - energy technologies. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to prepare a report and oral presentation in English in which he/she will assess whether development of fuel and energy sector of selected countries is becoming more sustainable and can demonstrate his/her own contribution to the team work. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the global fuel and energy challenges and the external effects of fuel - energy technologies. Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to the course. Scope and evaluation rules. Role of energy in the economic and social development, historical relation between GDP and energy consumption. Energy balance of the biosphere. Local and global impacts of energy production.
2. Global energy challenge: greenhouse effect (physics, consequences, facts and prognoses).
3. Sustainable Energy Development as a historical imperative. Definitions, historical background, Brundtland Report, Earth Summit in Rio, Kyoto protocol, Kaya Equation.
4. UN Convention on Climate Change (UNFCCC) and its activity over the years. Flexible mechanisms of the Kyoto Protocol.
5. Selected energy scenarios of IEA and EC (fuel mix, demand for primary and final energy, GHGs emissions, depletion of fossil fuel resources, the role of renewable and alternative energy sources, energy security, CO2 capture and storage). Kaya equation.
6. The Tragedy of the Commons. External effects (costs and benefits) of fuel – energy technologies, definition, methods of estimation (IPA, LCA), importance in decision-making.
7. Energy Indicators for Sustainable Development in social, economic and environmental areas.
8. The historical development and forecasts of energy intensity of industrial processes and energy services (lighting, heating, refrigeration and air conditioning, appliances, transport).
9. The role of renewable energy sources and energy efficiency in sustainable energy development. Learning curves and support mechanisms.

Ćwiczenia projektowe:

The aim of the project is to assess whether development of selected countries is becoming more sustainable with the use of Energy Indicators for Sustainable Development. Relevant indicators will address economic, social, and environmental aspects of development. The necessary calculus will be done based on data, mainly of World Bank, British Petroleum, EUROSTAT. The teaching material will be available at the Subject website.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark (OK) is calculated as a weighted average of marks of the Final Test (FT), the project (OP) and its presentation (PP):

OK = 0.3·FT + 0.5·OP + 0.2·PP
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Goldenberg, T.B. Johansson, A./K.N. Reddy, R.H.Williams, „Energy for a Sustainable World”, Wiley Eastern Ltd, New Delhi, 1988.
2. D JC MacKay, „Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek”, Wrocław 2011.
3. EC DG Research, EC DG Energy: „ External Costs – Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport, European Communities, 2003.
4. „Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, IAEA, 2005.
5. J. N. Swisher, G. M. Jannuzzi, R. Y. Redlinger: „Tools and Methods for Integrated Resource Planning: Improving Energy Efficiency and Protecting the Environemnt”, UNEP, Riso Lab. 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak