Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy audit
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-302-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows general description of the physical processes related with energy management in buildings. EN2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student knows methods and procedures of issues of the programing and the possibilities of computer calculations. EN2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student is able to conduct economical evaluation of various energy technologies for buildings EN2A_U16, EN2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the need to act in a professional manner and comply with the rules of professional conduct EN2A_K02, EN2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows general description of the physical processes related with energy management in buildings. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows methods and procedures of issues of the programing and the possibilities of computer calculations. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to conduct economical evaluation of various energy technologies for buildings - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the need to act in a professional manner and comply with the rules of professional conduct - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
 1. The economic analysis of energy efficiency measurements

  Application of economic indicators (SPBT, IRR, NPV and others) for analysis of energy efficiency investments

 2. Case studies of chosen energy efficiency measurements

  Some typical investments will be analyzed form energy point of view and ecomical and ecological aspects will be discussed

 3. The ecological effect of the energy efficiency measurement

  The detailed study of ecological effect using emission indicators for various fuels and technology of its utilization

 4. Analysis of thermal comfort problems

  Calculation of thermal comfort function for typical heatinh/cooling system

 5. Analysis of usage and energy efficiency in HVAC systems

  Energy calculation and thermodynamical analysis

 6. Energy benchmarking procedure

  Statistical analysis of set of energy efficiency measures.

 7. Other projects

  Saving electricity
  Energy audit and certification software
  Usage of renewable energy
  Low energy buildings
  Energy usage monitoring and control methods
  Modern and future energy efficiency technologies

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of classes C are calculated as follows:
percentage of points obtained is converted to an assessment in accordance with the AGH Regulations of Studies.
Final grade (FG) is calculated as a:
FG = w · C
w = 1 for the first term,
w = 0.9 for the second term,
w = 0.8 for the third term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

General knowledge of physics, mathematics, thermodynamics, energy technologies. Ability to perform measurements and work with computer software

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Moncef Krarti, Energy Audit of Building Systems: An Engineering Approach (Mechanical Engineering Series), CRC Press, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak