Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Master thesis and seminars
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-303-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knowledge enables him to prepare MSc thesis as a report of conducted advanced research EN2A_W20, EN2A_W14, EN2A_W19, EN2A_W12, EN2A_W17, EN2A_W08, EN2A_W13, EN2A_W18, EN2A_W21, EN2A_W15 Egzamin,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments EN2A_U17, EN2A_U19 Praca dyplomowa
M_U002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions EN2A_U18 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Students MSc thesis proves that the student is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. EN2A_K05, EN2A_K01, EN2A_K03, EN2A_K06, EN2A_K02 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knowledge enables him to prepare MSc thesis as a report of conducted advanced research - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments - - - - - - - + - - -
M_U002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students MSc thesis proves that the student is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Master thesis exam

Presentation and discussion of the MSc thesis, exam on general and specific knowledge of the subjects studied.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 647 godz
Punkty ECTS za moduł 22 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 200 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 430 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark is weighted average of:
average mark from the studies – 0,6
mark of the MSc thesis 0,2
exam 0,2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak