Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fuels and energy distribution
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
SEN-2-311-SE-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Energy Development
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kogut Krzysztof (kogut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dziok Tadeusz (tadeusz.dziok@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Burmistrz Piotr (burmistr@agh.edu.pl)
dr inż. Kogut Krzysztof (kogut@agh.edu.pl)
dr inż. Grzywacz Przemysław (grzywacz@agh.edu.pl)
dr inż. Makowska Dorota (makowska@agh.edu.pl)
dr inż. Czerski Grzegorz (gczerski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows the terminology, concepts and problems from the range of natural gas network, oil pipelines, electricity distribution networks, district heating networks and transportation of coal Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 The student knows technical aspects of construction of transmission and distribution networks (gas, oil, district heating, electricity) and the principles of parameter selection in order to assure correct work Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 The student knows the methods of estimation of irregularity of natural gas and electricity consumption for consumers and their influence on the process of parameter selection for work of networks Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 The student is able to obtain initial parameters required for designing the open and looped networks Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to prepare a written report on the basis of general assumption received and is able to individually obtain additional required information from handbooks, periodicals and Internet Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student takes part in group discussions and is able to express his arguments well Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 The student understands the necessity of conveying information about the subject of discussed issues and the civil responsibility for conducted analysis and calculations Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows the terminology, concepts and problems from the range of natural gas network, oil pipelines, electricity distribution networks, district heating networks and transportation of coal + - + - - - - - - - -
M_W002 The student knows technical aspects of construction of transmission and distribution networks (gas, oil, district heating, electricity) and the principles of parameter selection in order to assure correct work + - + - - - - - - - -
M_W003 The student knows the methods of estimation of irregularity of natural gas and electricity consumption for consumers and their influence on the process of parameter selection for work of networks + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to obtain initial parameters required for designing the open and looped networks - - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to prepare a written report on the basis of general assumption received and is able to individually obtain additional required information from handbooks, periodicals and Internet - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student takes part in group discussions and is able to express his arguments well + - + - - - - - - - -
M_K002 The student understands the necessity of conveying information about the subject of discussed issues and the civil responsibility for conducted analysis and calculations - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Theoretical principles of fluid flow in pipelines.
2. Transport of natural gas. Transmission pipelines, distribution pipelines (open and looped)
3. Transport of natural gas in liquid form. Installation for liquidation, storage and regasification of natural gas.
4. Storage of natural gas. Underground gas storage and gasholders. Pipeline capacity. Storage of liquid fuels.
5. Gas demand for municipal consumers.
6. Networks for crude oil and petroleum products.
7. Practical equation for calculation of pressure drop in steel and polyethylene pipelines.
8. Transmission and distribution grids (high, medium and low voltage).
9. District heating networks.
10. Coal transportation (railway trucks/goods vans, conveyor belts).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to programs for calculation of natural gas, oil and electrical networks.
2. Calculation of steady state and unsteady flows in transmission gas networks with programs Simone and Pipeline Studio.
3. Work analysis of gas distribution or electricity networks with programs Stanet and Opti-Plan 2000.
4. Introduction to programs for predicting consumption of natural gas or electricity.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade for laboratory course (L) is calculated on the basis of provided reports.
The grade from the final test – credit © – is calculated on the basis of answers during the test.
The final grade of the subject (OS) is calculated as the arithmetic mean of the obtained grades based on the following equation:
OS = 0,5•C +0,5•L

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kogut K., Bytnar K.,: Obliczanie sieci gazowych. Tom 1. Omówienie parametrów wymaganych do obliczeń. AGH UWND, Kraków 2007,
2. Kogut K., Bytnar K.,: Obliczanie sieci gazowych. Tom 2. Przegląd programów komputerowych. AGH UWND, Kraków 2007,
3. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe: poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, WNT, Warszawa 2008,
4. Kamler W.: Ciepłownictwo, PWN, Warszawa 1979,
5. Energetyka cieplna. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, Europex, Kraków 2003,
6. Bębenek Z., Karcz A., Leśniak K., Wełna A.: Ćwiczenia rachunkowe z koksownictwa. Część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 1989,
7. Mokhatab S., Poe W.A., Speight J.G.: Handbook of Natural Gas Transmission and Porcessing, Elsevier, Gulf Professional Publishing, 2006,
8. Szials A.P.: Production and transport of Oil and Gas, Budapest 1986.
9. Henderson A.: Electrical networks, London 1990,
10. Barzyński J., Strojny J.: Sieci elektryczne, Część 2, Sieci napowietrzne i kablowe. Skrypty Uczelniane AGH,
11. Program komputerowy STANET,
12. Program komputerowy SIMONE.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak