Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
DGK-1-207-s
Nazwa:
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne I
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Tomasz (tomada@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
dr inż. Jasińska Elżbieta (jasinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, w szczególności algebry macierzy i probabilistyki, niezbędną do rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu geodezji i kartografi GK1A_W01, GK1A_W08, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 ma wiedzę z zakresu zastosowania metod statystycznych w opracowaniu wyników obserwacji geodezyjnych GK1A_W02, GK1A_W16, GK1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W003 ma wiedzę umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie zagadnień dotyczących projektowania i rozwiązywania klasycznych osnów geodezyjnych metodami ścisłymi wraz z pełną oceną dokładności GK1A_W16, GK1A_W08, GK1A_W21, GK1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać algebrę macierzy, metody analityczne symulacyjne i eksperymentalne, do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii oraz pokrewnych dziedzin GK1A_U08, GK1A_U04, GK1A_U03, GK1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 potrafi samodielnie wyrównać (uzgodnić) geodezyjne obserwacje bezpośrednie i pośrednie, w tym sieć wysokościową oraz sieć kątowo-liniową wraz ze ścisłą oceną dokładności GK1A_U20, GK1A_U10, GK1A_U07, GK1A_U16, GK1A_U01, GK1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość swojej wiedzy, rozumie konieczność jej doskonalenia oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej GK1A_K01, GK1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, w szczególności algebry macierzy i probabilistyki, niezbędną do rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu geodezji i kartografi + + - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę z zakresu zastosowania metod statystycznych w opracowaniu wyników obserwacji geodezyjnych + + - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie zagadnień dotyczących projektowania i rozwiązywania klasycznych osnów geodezyjnych metodami ścisłymi wraz z pełną oceną dokładności + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać algebrę macierzy, metody analityczne symulacyjne i eksperymentalne, do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii oraz pokrewnych dziedzin + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodielnie wyrównać (uzgodnić) geodezyjne obserwacje bezpośrednie i pośrednie, w tym sieć wysokościową oraz sieć kątowo-liniową wraz ze ścisłą oceną dokładności + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość swojej wiedzy, rozumie konieczność jej doskonalenia oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Algebra macierzy

  Zapis liniowego układu równań w postaci macierzowej, rozwiązanie układu równań liniowych z zastosowaniem trzech sposobów wyznaczenia macierzy odwrotnej (metoda dopełnień algebraicznych, rozkład na G i H, pierwiastek macierzy).

 2. Formy kwadratowe

  Podstawy form kwadratowych macierzy, wyznaczniki i minory macierzy, wartości własne macierzy

 3. Uogólnione odwrotności macierzy

  Macierz odwrotna, wprowadzenie do uogólnionej macierzy odwrotnej, odwrotność Moorea-Penrosea.

 4. Zdarzenia losowe

  Zdarzenia losowe i ich prawdopodobieństwo. Określenie działań na zdarzeniach losowych. Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych i jego własności. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń.

 5. Probabilistyczne podstawy estymacji modeli liniowych

  Zmienne losowe jednowymiarowe, funkcja gęstości, dystrybuanta, parametry opisowe. Opracowanie wyników pomiarów bezpośrednich i par spostrzeżeń wraz z estymacją przedziałową. Zmienne losowe skokowe i ciągłe, obliczanie parametrów z definicji.

 6. Rozkłady zmiennych losowych

  Skokowy rozkład równomierny. Rozkład zero – jedynkowy. Rozkład dwumianowy. Wybrane rozkłady zmiennej losowej typu ciągłego. Rozkład normalny. Rozkład chi-kwadrat. Rozkład t-Studenta.

 7. Wielowymiarowe zmienne losowe

  Dwuwymiarowa zmienna losowa i jej rozkład prawdopodobieństwa: Zmienna losowa typu skokowego. Zmienna losowa typu ciągłego. Niezależność zmiennych losowych. Charakterystyki liczbowe dwuwymiarowej zmiennej losowej. Dwuwymiarowy rozkład normalny. Wielowymiarowe zmienne losowe.

 8. Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej

  Próba statystyczna. Wybrane rozkłady z próby. Rozkład średniej arytmetycznej z próby. Rozkład wariancji z próby. Rozkład ilorazu wariancji z prób prostych. Rozkład ilorazu wartości średniej i odchylenia standardowego z próby. Estymacja punktowa. Zasady estymacji punktowej.

 9. Metody estymacji punktowej.

  Metoda momentów. Metoda największej wiarygodności. Metoda najmniejszych kwadratów.

 10. Sieć wysokościowa jednakowo-dokładna

  Wyrównanie sieci wysokościowej jednakowo-dokładnej klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.

 11. Sieć wysokościowa różno-dokładna

  Wyrównanie sieci wysokościowej różno-dokładnej metodą najmniejszych kwadratów.

 12. Sieć kątowo-liniowa

  Równania obserwacyjne dla kątów i długości.

 13. Sieć kątowo-liniowa

  Zasady wyznaczania wariancji i wag dla funkcji wielkości obserwowanych.

 14. Sieć kątowo-liniowa

  Interpretacja wyników wyrównania sieci katowo-liniowej.

 15. Podsumowanie

  Podsumowanie kursu, przedstawienie istotnych uwag ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dokładności wyznaczania współrzędnych punktów w świelte obowiązujacych przepisów.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Algebra macierzy i formy kwadratowe

  Rozwiązywanie liniowego układu równań zapisanego w postaci macierzowej. Zastosowanie kilku sposobów wyznaczenia macierzy odwrotnej. Podstawy form kwadratowych, obliczanie wyznaczników, minorów, wartości własnych macierzy. Wektory własne i macierz modalna. Przykłady zastosowania pseudoodwrotności macierzy w geodezji i kartografii.

 2. Zdarzenia losowe, probabilistyczne podstawy estymacji modeli liniowych

  Działania na zdarzeniach losowych. Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych i jego własności. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. Parametry opisowe zmiennych losowych jednowymiarowych. Wyznaczanie funkcji gęstości i dystrybuanty. Geodezyjne przykłady zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego. Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów bezpośrednich metodami statystycznymi.

 3. Zastosowania rozkładów zmiennych losowych w geodezji i kartografii

  Obliczenia oparte na podstawowych rozkładach typu skokowego oraz wybranych rozkładach zmiennej losowej ciągłej. Standaryzacja rozkładu normalnego, rozkład chi-kwadrat, rozkład t-Studenta. Wielowymiarowe zmienne losowe na przykładach.

 4. Statystyka matematyczna w zadaniach geodezyjnych

  Obliczenia rozkładów z próby, rozkłady średniej i wariancji. Rozkłady ilorazu wariancji z prób prostych oraz ilorazu wartości przeciętnej i odchylenia standardowego w zadaniach. Estymacja punktowa na przykładach.

 5. Metoda najmniejszych kwadratów – sieć wysokościowaj

  Wyrównanie sieci wysokościowej jednakowo-dokładnej metodą najmniejszych kwadratów

 6. Metoda najmniejszych kwadratów – sieć wysokościowa

  Wyrównanie sieci wysokościowej różno-dokładnej metodą najmniejszych kwadratów

 7. Metoda najmniejszych kwadratów – sieć kątowo-liniowa

  Wyrównanie sieci kątowo-liniowej metodą najmniejszych kwadratów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z zajęć audytoryjnych oraz egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony pierwszy semestr matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Preweda E.: Rachunek wyrównawczy ⇒ modele statystyczne. PROGRES, Kraków 2013.
Preweda E.: Materiały dydaktyczne. Uczelniana platforma e-learningowa AGH.
Czaja J.: Modele statystyczne w informacji o Terenie. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1996.
Osada E: Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Prószyński W.: Niezawodność sieci geodezyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
Rao C.: Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
Wiśniewski Z.: Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jasińska E., Preweda E.: Effect the accuracy of benchmarks to establish of the determination of geodetic network. Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius 2014.
Jasińska E., Preweda E.: The use of regression trees to the analysis of real estate market of housing. 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, Sofia 2013.
Preweda E.: Outlier detection in surveying networks. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, Sofia 2014.
Preweda E.: Rachunek wyrównawczy ⇒ modele statystyczne. PROGRES, Kraków 2013.
Preweda E.: Ocena dokładności wyznaczenia przestrzennego położenia punktów metodą biegunową. Geodezja Vol. 3. Wydawnictwa AGH. Kraków 1997.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia z przedmiotu (w tym wszystkich projektów) oraz egzaminu.