Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern Geophysical Methods
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-105-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce stosowanej, zna parametry petrofizyczne formacji skalnych będące podstawą metod geofizyki stosowanej GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_W06, GF2A_U10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie oraz umie dobrać metodykę prac polowych, przetwarzania i interpretacji w grawimetrii i magnetometrii, sejsmice, metodach geoelektrycznych (prądu stałego i elektromagnetycznych, łącznie z georadarem), metodach geofizyki otworowej w różnorodnych zadaniach poszukiwawczych, inżynierskich i środowiskowych GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_W06, GF2A_U10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Zna i rozumie oraz umie dobrać współczesne oprogramowanie specjalistyczne odpowiednie do przetwarzania i interpretacji danych dostarczanych przez nowoczesne techniki pomiarowe GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_W06, GF2A_U10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi pozyskiwać z literatury i źródeł elektronicznych zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_W06, GF2A_U10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej GF2A_K07, GF2A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce stosowanej, zna parametry petrofizyczne formacji skalnych będące podstawą metod geofizyki stosowanej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie oraz umie dobrać metodykę prac polowych, przetwarzania i interpretacji w grawimetrii i magnetometrii, sejsmice, metodach geoelektrycznych (prądu stałego i elektromagnetycznych, łącznie z georadarem), metodach geofizyki otworowej w różnorodnych zadaniach poszukiwawczych, inżynierskich i środowiskowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Zna i rozumie oraz umie dobrać współczesne oprogramowanie specjalistyczne odpowiednie do przetwarzania i interpretacji danych dostarczanych przez nowoczesne techniki pomiarowe + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać z literatury i źródeł elektronicznych zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Petrophysical parameters of rock formation as a basis for applied geophysical methods – density, resistivity, dielectric permittivity, magnetic susceptibility, velocity and attenuation of elastic waves, thermal conductivity (6), natural and induced physical fields in Earth used in applied geophysics (4), physical basis, methodology of field measurements, processing and interpretation in gravity and magnetic measurements, seismic, geoelectric (DC and electromagnetic methods including georadar) (14), well logging (6).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Case stories illustrating possibility of applied geophysics in recognition of geological structures, prospecting of mineral resources, engineering and environmental tasks (15).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń oraz oceny ze sprawdzianu wiedzy na wykładach, obecność na wykładach jest czynnikiem podwyższającym stopień ze sprawdzianu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wpis na I semestr studiów II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Donaldson E.C., Tiab D., 2004, Petrophysics. Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties, sec. ed., Gulf Professional Publishing
Ellis D.W., Singer J.M., 2008, Well logging for Earth Scientists, Springer (second edition)
Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France
Reynolds J.M., 2010, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd Edition, Wiley – Blackwell
Sleep N., Fujita K., 1997, Principles of Modern Geophysics, Blackwell Science Inc.
Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., 1990, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak