Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected Problems In Environmental Geophysics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-106-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Ziętek Jerzy (zietek@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zastosowanie odpowiednich metod geofizycznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska: migracją skażeń, skutkami eksploatacji podziemnej na powierzchni, ruchami masowymi(osuwiska) GF2A_W09, GF2A_W08, GF2A_W01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna możliwości metod geoelektrycznych do badania składowisk odpadów i potrafi je zastosować GF2A_W07 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student zna zastosowanie metod geoelektrycznych do badania obwałowań rzecznych i obwałowań składowisk odpadów i potrafi je zastosować GF2A_W07, GF2A_U07, GF2A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi objaśnić zastosowanie metody grawimetrycznej i mikrograwimetrycznej do rozpoznania struktur przypowierzchniowych, badania stanu tam ziemnych, obwałowań rzecznych, obwałowań osadników przemysłowych i miejskich badania gęstości hałd GF2A_U07, GF2A_U05 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student umie objaśnić możliwości metody georadarowej w określaniu dna płytkich zbiorników wodnych, badaniu osuwisk, badaniu struktury torfowisk szczególnie w rezerwatach i obszarach chronionych GF2A_U07, GF2A_U05 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U16, GF2A_K05, GF2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zastosowanie odpowiednich metod geofizycznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska: migracją skażeń, skutkami eksploatacji podziemnej na powierzchni, ruchami masowymi(osuwiska) + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości metod geoelektrycznych do badania składowisk odpadów i potrafi je zastosować + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna zastosowanie metod geoelektrycznych do badania obwałowań rzecznych i obwałowań składowisk odpadów i potrafi je zastosować + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi objaśnić zastosowanie metody grawimetrycznej i mikrograwimetrycznej do rozpoznania struktur przypowierzchniowych, badania stanu tam ziemnych, obwałowań rzecznych, obwałowań osadników przemysłowych i miejskich badania gęstości hałd + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie objaśnić możliwości metody georadarowej w określaniu dna płytkich zbiorników wodnych, badaniu osuwisk, badaniu struktury torfowisk szczególnie w rezerwatach i obszarach chronionych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Application of various geophysical methods to solve the engineering and environmental problems: radioactive polution, migration of chemical polution in undrground waters, monitoring of surface parameters changing due to previous mining exploitation, monitoring of minucipal and industrial landfill sites, monitoring of landslides
Examples of application of geoelectrical methods in recognizing geological structure to designing waste disposal sites (radioactive waste, industrial waste with chemical threat) . Geoelectrical methods for inspecting technical condition of earth dams in water reservoirs and embankments of industrial waste sites. Measurement of electric and electromagnetic fields near technical objects and devices. Gravity survey in recognizing deep and near-surface geological structure in sites of designed municipal and industrial waste disposals. Examples of applying the gravity method to examine the current state of earth dams.

Ćwiczenia projektowe:

Basics of application of microgravity survey in the assessment of the state of earth embankment density, flood embankments, and municipal and industrial landfill sites. Determination of bulk density of heaps and morphological forms with the use of gravity survey.. Study of bottom deposits in shallow water reservoirs with the georadar method. Possibilities of the georadar method in studying thickness and structure of peatmoors, particularly in strict reserves. Possibilities of the georadar method in outlining planes of structural landslides.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, wykonanie projektu, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ground Penetrating Radar Theory and Applications, ed.by H.M. Jol. Elsevier, 2009
Ground Penetrating Radar, ed.by D.J.Daniels, IEE London, 2009
Blakely R. J., Potential theory in gravity and magnetic application, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
Telford W. M., Geldart L.P., Sheriff R.E, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990
Jacoby W., Smilde P.L., Gravity Interpretation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge, University Press, Cambridge, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak