Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geophysical monitoring of environment
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-201-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metod geofizycznych w monitoringu środowiska, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego GF2A_W02, GF2A_U06, GF2A_U07, GF2A_U01, GF2A_W07, GF2A_W11, GF2A_W01, GF2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie zaawansowane techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_W04, GF2A_U12, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_W11, GF2A_U11, GF2A_W08, GF2A_W09 Kolokwium
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego GF2A_U05, GF2A_W14, GF2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie złożonego zadania inżynierskiego GF2A_U04, GF2A_U16, GF2A_W11, GF2A_U15, GF2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę podstawową z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U03, GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07, GF2A_U17, GF2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metod geofizycznych w monitoringu środowiska, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zaawansowane techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie złożonego zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę podstawową z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Extended monitoring of geophysical definition (concept, conditions, limitations, methodology) (1,5) – application areas: monitoring of groundwater pollution (garbage dumps, polluted areas), the monitoring of subsurface structural changes (underground mining, landslides), monitoring of environmental changes (permafrost) and changes in structural engineering (concrete and earth dam), the monitoring of surface contamination of soil (industrial dust, radioactive elements) (1,5). Geophysical characterization of geologic substrate monitoring point of view: the fields of physical, physico-chemical properties and other phenomena (geoelectrical, gravitational, electromagnetic and physical strain) (2), geological properties of the medium used in the monitoring, range and variability (apparent resistance in loose soils and rocks, density, features: Elastic, electromagnetic and thermal) (2). The accuracy, measurement errors, the credibility of monitoring and limiteda (1). Geoelektryczny monitoring (resistance method – specifically: inductive method, the method of natural potentials). The method of DC resistivity soundings (2) (sounding curves analysis of changes in groundwater mineralization), resistance profiling (1,5) (change in resistance due to structural changes in the apparent center – physical modeling tests), imaging electrofusion (resistivity imaging) – Field procedures and interpretation of temporal measurements and analysis for 2D and 3D cases (3,5). Case reports geoelektrycznego monitoring – monitoring of groundwater pollution (“Iron Bridge” area steeped in contamination), landfill monitoring, monitoring of permafrost (Tatra Mountains Polish) (5). Gravimetric monitoring. Methods of observation of temporal changes of gravity – the question of stability of observation points (1). The development of the results of periodic testing gravity changes(1). Analysis and methodology of the initial external factors affecting gravity changes (1). Monitoring gravity mining areas – examples of(2). modern geodynamic processes in the light of the temporal changes of gravity (1). Monitoring the use of GPR. Ground penetrating radar: principles of operation, construction and planning of field work (1), data processing, interpretation methods (2). Examples: the location of underground caves, crypts, location mining voids, monitoring landslides and flood barriers, groundwater monitoring (1)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z otrzymanych ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości na temat geofizyki po przebyciu pierwszego stopnia studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jol H.M. (ed.), 2009, Ground Penetrating Radar Theory and Applications, Elsevier, 2009
Vogelsang D., 1995, Environmental Geophysics, A Practical Guide , Springer – Verlag
Ward S.H. (ed.), 1990, Geotechnical and Environmental Geophysics , Tulsa, OK. SEG

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak