Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prospecting Geophysics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-202-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna, rozumie i potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych GF2A_W09, GF2A_W03, GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_W05, GF2A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych złóż oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych GF2A_W09, GF2A_W03, GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_W05, GF2A_W01 Kolokwium
M_W003 Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania, wykonania i przeprowadzenia interpretacji terenowych i laboratoryjnych pomiarów geofizycznych GF2A_U04, GF2A_W09, GF2A_W03, GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_W05, GF2A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności strukturalnych i petrfizycznych złoża GF2A_W09, GF2A_W03, GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_W05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GF2A_K07 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna, rozumie i potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych złóż oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania, wykonania i przeprowadzenia interpretacji terenowych i laboratoryjnych pomiarów geofizycznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności strukturalnych i petrfizycznych złoża - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Goals of prospecting geophysics: natural resources prospecting, characteristic features of mineral water and geothermal water, hydrocarbons, brown and black coals, ores to be recognized in rock formations with geophysical methods, planning prospecting, sequence of geophysical methods (4), physical parameters of rocks (especially hydrocarbon-bearing formations, ore formations, coal formations, sulphur, and others) being the basis for geophysical anomalies in surface geophysical methods and well logging (4), structural and facial interpretation of seismics (4), direct hydrocarbon indicators in seismics (2), well logging in hydrocarbon prospecting (2), gravity in salt dome prospecting (1), magnetics and geoelectrics applied for ore prospecting (2), seismics, gravity, and well logging for coal basins characterization (2), geoelectric methods in rock prospecting: identification of sandstones and shales in flysch formation, gypsum, anhydrite, quartzite, and marble identification (2) basalts and andezites in magnetics (1), geophysical characteristics of tuffs and other volcanic rocks (1), analysis of combined geophysical and geological interpretation in various examples of deposits (5).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

obecność i aktywność na seminariach, ocena prezentacji na seminariach; ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zapis na III semestr studiów II stopnia, zaliczenie modułu Modern Geophysical Methods

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bahr K., Simpson F., 2005. Practical Magnetotellurics. Cambrigde University Press, Cambrigde.
Hallenburg J.K., 1998, Standard Methods of Geophysical Formation Evaluation, Lewis Publishers, Boca Raton, Boston, London, New York, Washington, D.C.
Hearst J.R., Nelson P.H., Paillett F.L., 2000, Well Logging for Physical Properties. A Handbook for Geophysicists, Geologists and Engineers, sec. ed.., J. Wiley & Sons, England.
Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France.
Parasnis D.S., 1999, Principles of Applied Geophysics, Chapman & Hall.
Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., 1990, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak