Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Processing And Interpretation Of Seismics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-206-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kasina Zbigniew (zkas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kasina Zbigniew (zkas@agh.edu.pl)
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym GF2A_W06 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych GF2A_W09 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GF2A_W10 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji GF2A_U03 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych - - - + - - - - - - -
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Basic and advanced processing procedures in CDP method (their role and parameters) (6), the basis of system seismic data processing (2). The principles of system data processing (construction of processing flows, selection of procedure parameters) (2), Procedures of gain control (AGC, TAR) and display (2), Trace edition interactive and with application of neural network (2), Refraction statics in processing system (2), Statics optimization (2), Method of surface waves and multiples attenuation (4), Wavelet processing (4), Procedures of migration and MVA (4).
Seismic data interpretation with the Geographix and Hampson-Russell software: Interpretation and editing of well log data, synthetic seismograms, well-seismic matching (6), 3D seismic interpretation: picking of seismic events, seismic attributes, time and structural maps (8), Seismic inversion (6), AVO Analysis (4); Crossplots of seismic and well log data (4). Demonstration of other seismic systems, Divesco – Outrider or OpenDtect or Schlumberger-Petrel (2).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu i kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sheriff R.E. and Geldart L.P., 1995, Exploration Seismology, Cambrige University Press.
Hardage B.E., 1987, Seismic Stratigraphy, Elsevier, Amsterdam.
Yilmaz O., 1987: Seismic data processing. SEG, Tulsa.
Waters K. H., 1987 – Reflection seismology. New York, Wiley – Interscience.
Fagin S.W., 1996 – Seismic Modeling of Geologic Structures – Applications to Exploration Problems. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak