Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inverse Problem In Geophysics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-209-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to define the forward and inverse problems for individual methods in geophysics GF2A_W07, GF2A_W02, GF2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student knows the methods of local and global optimization GF2A_W07, GF2A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student is able to apply the proper method for solving concrete inverse problem GF2A_W07, GF2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student understands the ununambiguity of the solutions of inverse problems GF2A_W07, GF2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to design the method of the solution of inverse problem GF2A_U04, GF2A_U10 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student is able to apply in practice ready procedures of optimization GF2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student owns the ability of cooperation and self-education GF2A_K01, GF2A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to define the forward and inverse problems for individual methods in geophysics + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows the methods of local and global optimization + - + - - - - - - - -
M_W003 Student is able to apply the proper method for solving concrete inverse problem + - + - - - - - - - -
M_W004 Student understands the ununambiguity of the solutions of inverse problems + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design the method of the solution of inverse problem - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to apply in practice ready procedures of optimization - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student owns the ability of cooperation and self-education - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Forward and inverse problem In geophysics
2. Analytical and numerical solutions of forward problem for individual methods in geophysics
3. Problem of ununambiguity and ill- conditionality of inverse problem
4. Parameters of the model
5. Classification of methods of solving the invers problem
6. Maximum likelihood and least squares methods
7. L1 and L2 norms
8. Statistical formulation of the inverse problem
9. Estimation of uncertainty of the solution of the inverse problem
10. Bayesian inversion
11.Local and global optimization methods
12. Backus-Gilbert method

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analytical and numerical solutions of forward problem for individual methods in geophysics
2. Presentation by students the abstracts concerning methods of local and global optimization (in 4-5 persons
groups)
3. Applying local and global optimization methods for solving the inverse problem for choosen geophysical
methods
4. Bayesian inversion for choosen geophysical methods

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final result= 50% exam + 50% laboratory.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Passing courses of mathematics, physics and basic geophysical methods.
2. Fluent programming in C++ language.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sen M., Stoffa P.L. – Global Optimization Methods in Geophysical Inversion. – Elsevier 1995
2.Boas M.L – Mathematical Methods in the Physical Sciences. – John Wiley & Sons 1983
3. M. S. Zhdanov. Geophysical Inverse Theory and Regularization Problems. Methods in Geochemistry and Geophysics, 36.
Elsevier, Amsterdam, 2002.
4. R. L. Parker. Geophysical Inverse Theory. Princeton University Press, NewJersey, 1994.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak