Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Atmospheric Investigations
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-301-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o strukturze, składzie, funkcjonowaniu i roli współczesnej atmosfery w globalnym ekosystemie Ziemi GF2A_W02, GF2A_W04, GF2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student rozumie podstawowe procesy i mechanizmy kontrolujące klimat na Ziemi w skali regionalnej i globalnej GF2A_W07, GF2A_W03, GF2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawy metodyczne i urządzenia wykorzystywane przy monitoringu składu atmosfery Ziemi GF2A_U08, GF2A_W06, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary wybranych parametrów atmosfery z wykorzystaniem poznanych metod analitycznych GF2A_U08, GF2A_K03, GF2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne GF2A_K02, GF2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o strukturze, składzie, funkcjonowaniu i roli współczesnej atmosfery w globalnym ekosystemie Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie podstawowe procesy i mechanizmy kontrolujące klimat na Ziemi w skali regionalnej i globalnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy metodyczne i urządzenia wykorzystywane przy monitoringu składu atmosfery Ziemi + - + - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary wybranych parametrów atmosfery z wykorzystaniem poznanych metod analitycznych - - + - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Origin and evolution of Earth’s atmosphere on geological timescales; evolution of oxygen in Earth’s atmosphere; atmospheres of other planets of the Solar System.

2. Composition, structure and basic parameters of contemporary Earth’s atmosphere; static of the atmosphere; atmosphere as important component of the global ecosystem.

3. Dynamics of the Earth’s atmosphere; forces acting in the atmosphere; types of air motion in the atmosphere; water in the atmosphere; formation of precipitation; dynamic equilibrium in the atmosphere.

4. Changes in the composition of Earth’s atmosphere on different time scales; methods of reconstructing composition of Earth’s atmosphere in the past, based on environmental archives; changes in the composition of Earth’s atmosphere resulting from anthropogenic activities.

5. Fundamentals of radiation physics; transport of radiation in the Earth’s atmosphere; radiation budget of the earth-atmosphere system; role of aerosols in radiation budget; physical mechanisms of greenhouse effect; natural and anthropogenic greenhouse effect.

6. Fundamentals of transport processes in the Earth’s atmosphere; global circulation models of the atmosphere.

7. Global and regional climate changes; modelling of climate changes.

8. Review of analytical methods related to measurements of physical parameters and composition of the Earth’s
atmosphere (4 h).

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratory exercises

L1. Fundamentals of gas chromatography: (i) determination of CO2 concentration in breathing tests using chromatograph SRI and TCD detector; performing simple calibration of measurements, dilution of samples, (ii) determination of H2 content in breathing tests (calibration, integration of chromatograms; assessment of uncertainty; Chemstation software).
Educational effects:
- student is able to perform calibration of gas chromatograph
- student is able to perform measurements of concentration of chosen components of the atmosphere using gas
chromatography
- student is able to make evaluation of measurement data.

L2. Investigation of gas exchange between the atmosphere and the Earth’s surface: measurements of CO2, CH4 i N2O fluxes using static chamber methods.
Educational effects:
- student is able to perform measurements of gas exchange between atmosphere and Earth’s surface for selected gas species using static chamber methods.

Zajęcia praktyczne:
Field activities

Monitoring of greenhouse gases in the atmosphere – visit to the high-mountain station (KASLAB, Kasprowy Wierch, Tatra Mountains) measuring concentrations of major greenhouse gases in the atmosphere.
Educational effects:
- student knows fundamentals of the organization and operation of a network of stations monitoring atmospheric
concentrations of greenhouse gases,
- student is able to evaluate results of greenhouse gas monitoring (separation of local and regional influences,
determination of trends in the data).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Udział w zajęciach terenowych 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is composed of partial assessments of student’s performance during implementation of the laboratory exercises (L1, L2) and the mark obtained during written exam verifying the knowledge acquired during the course (W).
The final mark (OK) is calculated as weighted mean: OK = 0.3xL1+0.3xL2+0.4xW

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Boeker, R. v. Grondelle, Environmental Physics, John Wiley & Sons, 1999.
2. D. G. Andrews, An Introduction to Atmospheric Physics, Cambridge University Press, 2000
3. J.P. Peixoto, A.H. Oort, Physics of Climate, Springer, 2007.
4. Climate Change 2007 – The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC, Cambridge University Press, 2007.
5. C.F. Bohren, E.E. Clothiaux, Fundamentals of Atmospheric Radiation, WILEY-VCH, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak