Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geological Application of Gravity and Magnetic
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-302-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W03, GF2A_W04, GF2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. GF2A_W06, GF2A_W10, GF2A_W09, GF2A_W07, GF2A_W11, GF2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. GF2A_U03, GF2A_U06, GF2A_U02, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U01, GF2A_U16, GF2A_U09, GF2A_U15, GF2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. GF2A_K05, GF2A_K02, GF2A_K07, GF2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Probabilistic models of a prospect’s chance of succeeding (or failing) are constructed routinely now, in part on the basis of various geologic and geophysical data interpretation inputs to the exploration-risk model. As this note will discuss, the geologic integration of gravity and magnetic data has a definite impact on the evaluation of certain of the exploration-risk model parameters.
Using gravity and magnetic methods at the prospect definition stage and the fundamental basin reconnaissance work, or/and s doing detailed evaluation of the prospect before deciding whether to commit drilling.
Using gravity and magnetic data during the prospect definition stage include: definition of structure in seismically difficult-to-image areas, structural focusing of hydrocarbon migration, porosity enhancement, improving initial prestack migration velocity models, verification of seismic structural interpretation.
Using gravity and magnetic surveys for hydrocarbon exploration typically to define relatively deep-seated features, environmental and mining projects are concerned with information from much nearer the surface. One of the biggest differences in these two kinds of surveys is, therefore, line or data spacing, which is much closer for shallow-target work. Ground magnetometry commonly is used instead of airborne magnetics, so that the sensor can be closer to the small target anomalies.
Combined airborne electromagnetic and magnetic surveys were flown over a number of oil fields with the intention of testing the feasibility of mapping hydrocarbon alteration plumes from the air. In some of the areas, there is an anomalous magnetic response, and in many of the areas, there is an excellent correlation between an enhanced conductivity anomaly and the oil fields. The approach indicates that alteration plumes may be detected and defined with greater confidence from a survey employing a multisensor system than from a survey using only a single-sensor system (e.g., magnetics only).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecności na wykładzie i ocena z testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gibson R. I., Millegan P. S., Geologic Applications of Gravity and Magnetics, SEG 1998
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak