Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seismic Tomography
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-307-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kasina Zbigniew (zkas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kasina Zbigniew (zkas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej GF2A_W07 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych GF2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych GF2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The theoretical basis of seismic tomography (5h). Variations of seismic tomography (2h). Measuring aspects of seismic tomography (2h). Methods to improve the tomographic velocity distributions (2h). Examples of applications of seismic tomography (4 h). Seismic tomography processing systems (2h). Systemic use of seismic tomography to determine the field static corrections of first picking (6h). Systemic use of seismic tomography to determine the migration velocity distributions (6h). System visualization of tomographic velocity distributions (1 hour).

Ćwiczenia projektowe:

The theoretical basis of seismic tomography (5h). Variations of seismic tomography (2h). Measuring aspects of seismic tomography (2h). Methods to improve the tomographic velocity distributions (2h). Examples of applications of seismic tomography (4 h). Seismic tomography processing systems (2h). Systemic use of seismic tomography to determine the field static corrections of first picking (6h). Systemic use of seismic tomography to determine the migration velocity distributions (6h). System visualization of tomographic velocity distributions (1 hour).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolowkium zaliczeniowe i zaliczenie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kasina Z., 2000 – Tomografia sejsmiczna. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE
Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX, Wydawnictwa AGH
Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak