Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technical English in Well Logging
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
BGF-2-308-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. GF2A_U16, GF2A_U15, GF2A_K05, GF2A_W04, GF2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). GF2A_U16, GF2A_U15, GF2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. GF2A_U16, GF2A_U15, GF2A_U18, GF2A_U17, GF2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. GF2A_K07, GF2A_K05, GF2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

  • Fundamentals of drilling technology: applications, classifications, principles of rotary drilling, equipment, types of rigs, well construction, casing and cementing, cuttings and coring, mud logging, drilling fluids, borehole stability.
  • Fundamentals of well logging: basics of data acquisition and processing, logging environment and technical measurements, logging tools, log presentations. MWD & LWD. Resolution and depth of investigation. Overview of conventional measurements: temperature logging, caliper logging, self-potential resistivity logs, sonic logs, gamma ray log, density logs, neutron logs – principles and applications. Log quality, log analysis and methods of interpretations. Logging in non-hydrocarbons: applications of well logging in scientific drillings, interpretation in for lithological, stratigraphical and structural purpose.
  • Basics of petrophysics: mineral constituents of rocks, characteristics of igneous, metamorphic and sedimentary rocks. Reservoir properties of rocks: porosity and permeability, formation resistivity and water saturation. Elastic Hooke’s law, stress-strain relationship, elastic properties or rocks.
  • Tips how to present results of the research and how to prepare scientific publication, poster and presentation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z prac kontrolnych, kartkówek i zadań, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach i zaangażowania studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu „Petrofizyka” i „Geofizyka otworowa I”
Podstawowa wiedza z zakresu wiertnictwa.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Articles from geophysical journals and publications.
Tiab D. i Dondaldson E. C., 2012. Petrophysics. Elsevier, Amsterdam.
Rider M., 2002. The geological interpretation of well logs. Rider-French Consulting Ltd, Malta.
Schlumberger, 1989. Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger, Texas.
Schlumberger Oilfield Glossary: www.glossary.oilfield.slb.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak