Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na I rok studiów przeprowadzana jest w trzech etapach. 1. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku na podstawie list rankingowych obejmujących deklaracje elektroniczne kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, „starej matury”, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego za granicą. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W, obliczony wg zasad określonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na danym kierunku. 2. W drugim etapie zakwalifikowani kandydaci po złożeniu podania zostają przyjęci na dany kierunek studiów. 3. W trzecim etapie kandydaci dokonają wpisu na studia. Przedmioty główne dla kierunku: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka. Limit miejsc na studiach I stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia wynosi 150.
Przyjęcia kandydatów w roku akademickim 2013/2014 na studia:
a) stacjonarne i niestacjonarne I – go stopnia na kierunek „Górnictwo i Geologia” oraz kierunek „Inżynieria Naftowa i Gazownicza” odbędą się w czasie akcji rekrutacyjnej czerwiec/wrzesień 2013 na zasadach ustalonych dla roku akademickiego 2013/2014.
Bez postępowanie kwalifikacyjnego będą przyjmowani na Wydział laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
– olimpiady matematycznej;
- olimpiady fizycznej;
- olimpiady chemicznej;
- olimpiady informatycznej;
- olimpiady wiedzy technicznej;
- olimpiady astronomicznej;
- laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej;
- laureaci i finaliści Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty;
- laureaci i finaliści Konkursu im. prof. J. Marszała;
- laureaci i finaliści olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.
Rekrutacja oparta będzie o ranking wartości wskaźnika rekrutacyjnego W liczonego wg następującej formuły:
W = 4P+ J
Gdzie: P – najlepsza ocena z matury z przedmiotów (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
J – ocena maturalna z języka

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; innymi słowy na kierunkach, które są niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju kraju i Europy. Do takich kierunków zalicza się Górnictwo i Geologia. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Kształcenie studentów, o wysokich kwalifikacjach oraz dużej mobilności jest wpisane w Strategię Rozwoju Uczelni. Dostosowanie programu studiów do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni w punkcie dotyczącym Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia. Wypełnieniem założeń tejże strategii jest także realizowanie studiów w modelu dwustopniowym, zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego, a także koordynacja planów i programów studiów pomiędzy wydziałami AGH, prowadzącymi ten sam kierunek studiów.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Szczegółowe warunki wpisu na semestr reguluje §17 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Studia indywidualne:

Możliwe po zaliczonym drugim semestrze ze średnią powyżej 4,50 (z dwóch semestrów). Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

cena końcowa = (0,6 x średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,2 x ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 x ocena egzaminu inżynierskiego).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Praca dyplomowa inżynierska ma postać projektu inżynierskiego, czyli udokumentowanego opracowania projektowego, realizowanego w semestrze siódmym. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją. Egzamin dyplomowy kierunkowy ma postać egzaminu pisemnego, polegającego na napisaniu odpowiedzi na 5 wylosowanych z puli 120 zagadnień. Czas egzaminu to 90 minut.

Dodatkowe informacje:

-