Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-101-s
Nazwa:
Matematyka I
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Janus Julian (janus@agh.edu.pl)
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji jednej zmiennej. GG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. GG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego. GG1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić przed zespolem właściwą metodę rozwiązania modelu matematycznego. GG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji jednej zmiennej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić przed zespolem właściwą metodę rozwiązania modelu matematycznego. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe zagadnienia logiki matematycznej i teorii mnogości. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: ciągi liczbowe, granice ciągów i funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji, liczenie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, badanie przebiegu zmienności funkcji. Zastosowania badania funkcji.

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 182 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień wymaganego do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stankiewicz W. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. 1 PWN, Warszawa 1986.
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak