Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-103-s
Nazwa:
Geometria i grafika inżynierska
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. architekt Dietrich Jerzy (dietrich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna główne metody odwzorowania przestrzeni E3 na płaszczyźnie (rzut środkowy, aksonometria, rzuty prostokątne: rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany). GG1A_W01, GG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna zasady geometrii dotyczące zapisu i odczytu rysunków obiektów technicznych GG1A_W01, GG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować metody rzutowania w praktyce inżynierskiej. GG1A_U01, GG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. GG1A_K01, GG1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozpoznaje i weryfikuje warunki oraz oczekiwania w stosunku do podjętego zadania projektowego GG1A_K01, GG2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna główne metody odwzorowania przestrzeni E3 na płaszczyźnie (rzut środkowy, aksonometria, rzuty prostokątne: rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany). + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady geometrii dotyczące zapisu i odczytu rysunków obiektów technicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować metody rzutowania w praktyce inżynierskiej. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozpoznaje i weryfikuje warunki oraz oczekiwania w stosunku do podjętego zadania projektowego + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
Rzut cechowany .
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)
Rzuty Monge’a
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych.
Aksonometria
Wasności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
Elementy rysunku technicznego. Elementy znormalizowane: formaty arkuszy, tabliczki rysunkowe, pismo, linie. Widoki rysunkowe przekroje, podstawowe zasady wymiarowania.
Omówienie komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowego programu graficznego AutoCAD, jego środowiska pracy, podstawowych pojęć dotyczących obiektów rysunkowych 2D. Przygotowanie projektu do wydruku.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Giesecke F,E. i inni, Engineering Graphics
2 T. Rachwał, Geometria Wykreślna, t.I i II.
3 E. F. Otto „Geometria wykreslna”
4 Lewandowski Z., Geometria wykreślna
5 Waligórski „ Zasady i zastosowania rzutu cechowanego”
6 Grochowski Bogusław „Geometria wykreślna z perspektywa stosowaną”.
7 Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” Wyd. Nauk. Tech. 2006
8 Otto F., Otto E., Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
9 Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wukreślnej ( t. I i t. II )

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania (w przypadku braku możliwości odrobienia) i zaliczenia dodatkowego projektu.