Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-104-s
Nazwa:
Zarys górnictwa otworowego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę na temat kryteriów podziału metod wiercenia oraz stosowanych technologii wiertniczych GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W12, GG1A_W14, GG1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu rodzajów przewodu wiertniczego oraz narzędzi wiercących GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W12, GG1A_W14, GG1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student ma teoretyczne podstawy z zakresu technologii płynów wiertniczych GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W12, GG1A_W14, GG1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu metod eksploatacji złóż ropy i gazu oraz systemów przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W12, GG1A_W14, GG1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić prostą konstrukcję otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U09, GG1A_U10, GG1A_U11, GG1A_U12, GG1A_U13, GG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student posiada umiejętność dobrania podstawowych elementów przewodu wiertniczego oraz rodzaju i typu świdra w zależności od rodzaju przewiercanych skał GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U03, GG1A_U06, GG1A_U09, GG1A_U10, GG1A_U11, GG1A_U12, GG1A_U13, GG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: - metod technologii wykonywania otworów wiertniczych różnego przeznaczenia, - metod eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_U01, GG1A_U06, GG1A_K02, GG2A_K01 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę na temat kryteriów podziału metod wiercenia oraz stosowanych technologii wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu rodzajów przewodu wiertniczego oraz narzędzi wiercących + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma teoretyczne podstawy z zakresu technologii płynów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu metod eksploatacji złóż ropy i gazu oraz systemów przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić prostą konstrukcję otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność dobrania podstawowych elementów przewodu wiertniczego oraz rodzaju i typu świdra w zależności od rodzaju przewiercanych skał + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: - metod technologii wykonywania otworów wiertniczych różnego przeznaczenia, - metod eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Metody wykonywania otworów wiertniczych, kryteria podziału metod wiercenia, podstawowe pojęcia z zakresu techniki i technologii wykonywania otworów, m

Zarys historii polskiego i światowego przemysłu wiertniczego
Kryteria podziału klasycznych i niekonwecjonalnych metod wiertniczych.
Podstawowe pojęcia związane z górnictwem otworowym.
Technika i technologia wykonywania otworów metodą okrętną, udarową i obrotową.
Rodzaje otworów hydrogeologicznych.
Ujęcie wód podziemnych za pomocą studni wierconych.
Dokumentacja wiercenia. Projekt geologiczno-techniczny.
Wykorzystanie metod wiertniczych w różnej działalności inżynierskiej.
Metody wydobywania ropy naftowej – technologie i urządzenia.
Przegląd metod intensyfikacji wydobycia ropy naftowej oraz metod wtórnych wydobycia.
Pojęcie gazu ziemnego. Omówienie podstawowych własności gazu ziemnego.
Ciąg technologiczny wydobycia gazu. Przygotowanie gazu do transportu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny z testu sprawdzającego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cząstka J. ,: Wiertnictwo . ,Wydawnictwo Śląsk Katowice 1975.
Gonet A., Macuda J: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wydawnictwo AGH. Kraków 1995;
Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S. :„Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa”, Skrypty uczelniane nr 1506, AGH, Kraków . 1997;
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : „Projektowanie otworów wiertniczych. zadania z rozwiązaniami”, Wydawnictwo AGH. Kraków 2004;
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty uczelniane nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Raczkowski J. : Technologia płuczek wiertniczych. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1981.
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane wydawnictwa naukowo – dydaktyczne, Kraków 1999;
Szostak L. „Wiercenie głębokich otworów”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973;
Szostak Ł., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: „Narzędzia wiercące.” Wydawnictwa AGH. Kraków 1996 r.
Szostak L.: Wiertnictwo . Wydawnictwa geologiczne. 1989
Wojnar K.: „Wiertnictwo. technika i technologia”, PWN, Kraków. 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak