Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-106-s
Nazwa:
Geologia
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
mgr inż. Maruta Michał (maruta@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada znajomość struktury Ziemi oraz głównych czynników i procesów geologicznych wpływających na budowę Ziemi GG1A_W10, GG1A_W26 Egzamin
M_W002 posiada ogólną znajomość budowy geologicznej Polski GG1A_W10, GG1A_W26 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznawać główne typy skał, szczególnie osadowych oraz ocenić ich cechy teksturalne i strukturalne GG1A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi w stopniu podstawowym interpretować (czytać) mapy i przekroje geologiczne GG1A_U01, GG1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 jest świadomy roli geologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym GG1A_K02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu geologii GG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada znajomość struktury Ziemi oraz głównych czynników i procesów geologicznych wpływających na budowę Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada ogólną znajomość budowy geologicznej Polski + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznawać główne typy skał, szczególnie osadowych oraz ocenić ich cechy teksturalne i strukturalne - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi w stopniu podstawowym interpretować (czytać) mapy i przekroje geologiczne - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest świadomy roli geologii w wiertnictwie, inżynierii naftowej i gazowniczej, geoinżynierii i górnictwie otworowym + + + - - - - - - - -
M_K002 jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu geologii + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geologia jako nauka.
Geochronologia – wiek; metody datowania skał i zjawisk geologicznych; geologiczna skala czasowa; jednostki chronostratygraficzne i geochronologiczne.
Wczesny etap rozwoju Ziemi; prekambr.
Struktura Ziemi – model sejsmologiczny; charakterystyka głównych stref globu ziemskiego; magnetyzm, grawitacja, termika Ziemi.
Teoria tektoniki płyt; megastruktury globu; elementy tektoniki; piętrowość budowy geologicznej.
Czynniki i procesy geologiczne – definicje i klasyfikacja;
Procesy endogeniczne – plutonizm, wulkanizm, diastrofizm, metamorfizm.
Procesy egzogeniczne – wietrzenie i erozja, ruchy masowe, denudacja.
Procesy egzogeniczne – pojęcie facji, środowiska sedymentacyjne; sedymentacja środowiska lądowe.
Procesy egzogeniczne – sedymentacja środowiska morskie; ewaporaty; diageneza.
Skały osadowe i ich klasyfikacja – nomenklatura; wpływ procesów transportu i warunków sedymentacji na cechy teksturalne skał klastycznych i węglanowych – potencjalnych skał zbiornikowych.
Jednostki geologiczne Polski – regionalizacja geologiczna Polski, platforma proterozoiczna, platforma paleozoiczna, zapadlisko przedkarpackie i Karpaty.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Cechy minerałów.
Skały magmowe – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje, rozpoznawanie makroskopowe.
Skały osadowe – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje, rozpoznawanie makroskopowe.
Skały metamorficzne – minerały skałotwórcze, tekstury, struktury, klasyfikacje, rozpoznawanie makroskopowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Elementy stratygrafii – tabela stratygraficzna.
Elementy tektoniki – deformacje skał, uskoki, fałdy, nasunięcia i płaszczowiny, typy budowy geologicznej.
Podstawy intersekcji i kartografii geologicznej.
Wykonanie mapy i przekroju geologicznego dla prostych struktur geologicznych.
Czytanie map geologicznych.
Podstawowe jednostki geologiczne Polski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie:
- wykładu na podstawie egzaminu pisemnego,
- ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie obecności i kolokwiów,
- ćwiczeń audytoryjnych na podstawie obecności, sprawozdań oraz kolokwium.
Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (0,6) oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (0,4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności w zakresie geografii szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chernicoff S., Whitney D. – Geology – an Introduction to Physical Geology. Pearson Educ. Inc. 2007.
Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. – Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Jaroszewski W. – Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1986.
Książkiewicz M. – Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1979.
Labus M., Krzeszowska E. – Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011.
Labus M., Labus K. – Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
Mizerski W. – Geologia dynamiczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
Mizerski W. – Geologia Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
Mizerski W., Sylwestrzak H. – Słownik geologiczny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
Stupnicka E. – Geologia regionalna Polski. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych sprawozdań i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.