Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-107-s
Nazwa:
BHP i ergonomia I
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Słupek Ewa (eslupek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Słupek Ewa (eslupek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach BHP oraz o systemie ochrony pracy. Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat ergonomicznych zasad projektowania i organizowania stanowiska pracy. Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student ma wiedze dotyczącą zagrożeń w srodowisku pracy, w szczegolności w przemyśle naftowym i gazowniczym oraz zna metody oceny ryzyka zaodowego Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student posiada wiedze dotycząca wypadków i chorób zawodowych. Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych z zakresu BHP i ergonomii Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania zasad ergonomi i antropometrii na stanowisku pracy Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi wykonać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U004 Student potrafi określić stopień uciążliwości pracy na stanowisku i zastosować środki zmniejszające tę uciążliwość Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U005 Student potrafi dobrać sprzęt i środki ochrony osobistej na stanowisku pracy Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności stosowania i przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywanej pracy. Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczną pracę własną i współpracowników, rozumie konieczność szkoleń z zakresu BHP. Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Student rozumie potrzebę stosowania ergonomicznych zasad projektowania stanowiska pracy. Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach BHP oraz o systemie ochrony pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat ergonomicznych zasad projektowania i organizowania stanowiska pracy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedze dotyczącą zagrożeń w srodowisku pracy, w szczegolności w przemyśle naftowym i gazowniczym oraz zna metody oceny ryzyka zaodowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedze dotycząca wypadków i chorób zawodowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z aktów prawnych z zakresu BHP i ergonomii - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania zasad ergonomi i antropometrii na stanowisku pracy - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi określić stopień uciążliwości pracy na stanowisku i zastosować środki zmniejszające tę uciążliwość - + - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi dobrać sprzęt i środki ochrony osobistej na stanowisku pracy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności stosowania i przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywanej pracy. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczną pracę własną i współpracowników, rozumie konieczność szkoleń z zakresu BHP. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę stosowania ergonomicznych zasad projektowania stanowiska pracy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia i definicje: ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona pracy, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
2. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.
3. Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w górnictwie naftowym.
4. Praca jako czynnik obciążający fizyczni i psychicznie organizm człowieka. Zmęczenie i zapobieganie zmęczeniu.
5. Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne.
6. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w przemyśle naftowym.
7. Szkodliwe czynniki chemiczne.
8. Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych.
9. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i robocza.
10. Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Świadczenia z tytułu wypadków.
11. Choroby zawodowe. Świadczenia z nimi związane.
12. Ryzyko zawodowe, Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy zwiaązane z ryzykiem zawodowym.
13. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy
14. Antropometria, pomiary antropometryczne, pozycje przy pracy.
15. Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wykonanie profilu zawodowego dla inżyniera górnika lub geologa.
2. Wykonanie oceny uciążliwości pracy (metoda Lehmana) na w.w stanowisku pracy.
3. Projektowanie stanowiska pracy na podstawie danych antropometrycznych.
4. Analiza własnego stanowiska pracy z komputerem pod kątem zgodności z zasadmi ergonomii i BHP (odległości, wysokości,rozmieszczenie sprzętu i mebli).
5. Określenie ryzyka zawodowego jedną z poznanych metod.
6. Dobór środków i odzieży ochronnej do konkretnego środowiska pracy.
7. Prezentacje studentów dot. zasad BHP i ergonomii w górnictwie i geologii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen z testów zaliczeniowych oraz z oceny z ćwiczeń. 75% obecności na wykładach podnosi ocenę o O,5 stopnia, prezentacja podnosi ocenę o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

100 % obecności na ćwiczeniach. Możliwość odrobienia ćwiczeń z inną grupą lub na końcu semestru na ćwiczeniach zaliczeniowych. Ocena końcowa, którą można pdnieść (obecnośc na wykładach, prezentacja) musi być co najmniej 3,0.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykowska Maria, Ergonomia, Wydawn. AGH, Krakow 1994
2. Wykowska Maria, Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii, SU 1412, Krakow 1996
3. Kamienska -Żyła Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, Krakow 2000
4. Knapik Stefan, Ergonomia i ochrona pracy SU 1464, Kraków 1996
5. Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, Gdańsk 2012
6. Szlązak J., Szlązak N., BHP, wyd. AGH Kraków 2010
7. Kodeks Pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak