Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-108-s
Nazwa:
Technologie informacyjne
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
mgr inż. Miska Włodzimierz (miska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość podstawowych definicji z zakresu technologii informacyjnych. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna sposoby reprezentowania w postaci cyfrowej różnych rodzajów informacji. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W003 Posiada ogólną wiedzę na temat systemów bazy danych i hurtowni danych. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę na temat zasobów Internetu i sposobach ich wykorzystania. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W005 Posiada wiedzę na temat metod komunikacji i wymiany poglądow w Internecie. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność przygotowania i edycji elektronicznych profesjonalnych, wielosekcyjnych i rozbudowanych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi przy pomocy MS Word. GG1A_U01, GG1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi korzystać z narzędzia korespondencji seryjnej przy edycji elektronicznych dokumentów tekstowych z użyciem MS Word. GG1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne z różnymi metodami adresowania, zastosowaniem różnych typów formuł, zestawieniami graficznymi i podsumowaniami wirtualnymi przy użyciu MS Excel. GG1A_U01, GG1A_U03, GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access. GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację multimedialną z użyciem MS Power Point. GG1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi korzystać z zasobów informacyjnych Internetu. GG1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Potrafi wykorzystać Internet do komunikacji i wymiany poglądów. GG1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłego postępu w stosowanych technikach i technologiach oraz dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych informacji w interesujących go dziedzinach. GG1A_K01, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do zdobytych informacji oraz konieczności weryfikacji ich jakości, szczególnie w odniesieniu do Internetu. GG1A_K01, GG1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie Internetu i wykorzystuje je w sposób etyczny. GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K004 Rozumie rolę Internetu we współczesnym świecie. GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość podstawowych definicji z zakresu technologii informacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby reprezentowania w postaci cyfrowej różnych rodzajów informacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada ogólną wiedzę na temat systemów bazy danych i hurtowni danych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat zasobów Internetu i sposobach ich wykorzystania. + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat metod komunikacji i wymiany poglądow w Internecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność przygotowania i edycji elektronicznych profesjonalnych, wielosekcyjnych i rozbudowanych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi przy pomocy MS Word. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z narzędzia korespondencji seryjnej przy edycji elektronicznych dokumentów tekstowych z użyciem MS Word. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne z różnymi metodami adresowania, zastosowaniem różnych typów formuł, zestawieniami graficznymi i podsumowaniami wirtualnymi przy użyciu MS Excel. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację multimedialną z użyciem MS Power Point. - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi korzystać z zasobów informacyjnych Internetu. - - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi wykorzystać Internet do komunikacji i wymiany poglądów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłego postępu w stosowanych technikach i technologiach oraz dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych informacji w interesujących go dziedzinach. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do zdobytych informacji oraz konieczności weryfikacji ich jakości, szczególnie w odniesieniu do Internetu. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie Internetu i wykorzystuje je w sposób etyczny. + - - - - - - - - - -
M_K004 Rozumie rolę Internetu we współczesnym świecie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia i definicje

  Wprowadzenie i definicja pojęć:

  • Technologie informacyjne
  • Informatyka
  • Informacja
  • Bit, bajt, wielokrotności
   Uwagi na temat systemów liczenia.

 2. Systemy kodowania znaków

  Omówienie systemów kodowania znaków:

  • System ASCII (7-bitowy)
  • Rozszerzenia ASCII 8-bitowe
  • Unicode

 3. Cyfrowa postać informacji

  Omówienie cyfrowej postacji informacji:

  • tekstowej
  • obrazu
  • dźwięku
  • wideo
   Downloading a streaming. Cyfrowa TV i kino.

 4. Systemy bazy danych

  Wprowadzenie do operowania dużymi i trwałymi zbiorami danych.
  Systemy plików.
  Systemy bazy danych:

  • Zadanie
  • Elementy składowe
  • Modele danych
  • Realizowane funkcje
  • Relacyjne bazy danych, SQL
   Hurtownie danych.

 5. Wprowadzenie do Internetu

  NRI – Polska a reszta świata.
  Zasoby informacyjne Internetu. Prawa autorskie.
  Rola Internetu i zagrożenia.
  Media w Internecie:

  • Rodzaje
  • Media tradycyjne a diginetmedia
  • Serwisy informacyjne RSS
   Metody wymiany poglądów użytkowników Internetu.
   Metody komunikowania się użytkowników Internetu.
   Informatyczne usługi Internetu.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. MS Word – komputerowa edycja tekstów

  Tworzenie zaawansowanych wielosekcyjnych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi, profesjonalnie sformatowanych.
  Profesjonalne wyrównywanie tekstu. Automatyczne tworzenie spisu treści itp.
  Tworzenie formularzy. Korespondencja seryjna.

 2. MS Excel – komputerowy arkusz kalkulacyjny

  Tworzenie rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych z adresowanie względnym i bezwzględnym. Formuły. Formuły tablicowe. Zestawienia graficzne.
  Zaawansowanie sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie.
  Podsumowanie wirtualne – sumy częściowe i tabele przestawne.

 3. MS Access – relacyjny system bazy danych

  Organizacja relacyjnej bazy danych. Elementy składowe. Relacje. Trwałość danych.
  Tworzenie relacyjnej bazy danych.
  Operowanie relacyjną bazą danych:

  • Wykonywanie operacji relacyjnych
  • Tworzenie kwerend
  • Tworzenie formularzy
  • Tworzenie raportów

 4. MS Power Point – prezentacja multimedialna

  Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Formatowanie slajdów. Animacje. Hiperłącza.

 5. Korzystanie z Internetu

  Nawigacja. Przeglądanie zasobów. Wyszukiwanie informacji.
  Korzystanie z poczty elektronicznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie treści wykładów – kolokwium zaliczeniowe po serii wykładów. Uzyskana ocena z kolokwium musi być pozytywna.

Zaliczenie laboratoriów:
W trakcie zajęć laboratoryjnych kolokwia sprawdzające obejmujące:

 • przygotowanie dokumentu tekstowego o podanych wymaganiach przy pomocy MS Word – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • przygotowanie arkusza obliczeniowego o podanych wymaganiach przy pomocy MS Excel – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • utworzenie relacyjnej bazy danych i wykonanie zadanych operacji w MS Access.

Średnia z ocen z trzech wyżej wymienionych kolokwiów musi być być pozytywna.

Wykonanie w ramach pracy domowej w formie projektu prezentacji na zadany temat, zgodnie z podanymi założeniami przy pomocy MS Power Point.

Ocena na zaliczenie laboratorium jest średnią z ocen uzyskanych z trzech kolokwiów.
Nie nadesłanie prezentacji w terminie powoduje wystawienie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych o pół oceny niższej od wyliczonej średniej z kolokwiów.
Wyjątkowa staranność w przygotowaniu prezentacji spowoduje podniesienie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych o pół oceny w stosunku do średniej z kolokwiów.

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność pracy w środowisku MS Windows – wykonywanie podstawowych operacji systemowych.
Obsługa MS Word na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Excel na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Access na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Power Point na podstawowym poziomie.
Umiejętność korzystania z Internetu.
Posiadanie aktywnego konta pocztowego (email). Umiejętność tworzenia, wysyłania i odbioru wiadomości pocztowych.

Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa (RS AGH par. 11). Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Bezwzględnie obowiązkowe są trzy ćwiczenia laboratoryjne, na których przeprowadzane będa kolokwia sprawdzające. W razie nieobecności kolokwium takie musi zostać odrobione z inną grupą lub w terminie poprawkowym. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium sprawdzającym nie zwalnia z jego pisania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecany dostęp do komputera z dostępem do Internetu.

Zalecana literatura:

 1. Cieciura Marek – “Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań”. Wydawnictwo Vizja Press, Warszawa 2006.
 2. Sławik Mirosław – “ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci”. Wydawnictwo Videograph, Chorzów 2010.
 3. Gogołek Wiesław – „Technologie informacyjne mediów”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 4. Beynon-Davies Paul – „Systemy baz danych”. Wydawnictwo WN-T, Warszawa 2000.
 5. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Word. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2007.
 6. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Arkusze kalkulacyjne. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Excel. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2008.
 7. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Bazy danych. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Access. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2006.
 8. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Grafika menedżerska i prezentacyjna. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS PowerPoint. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak