Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-202-s
Nazwa:
Fizyka I
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kisielewska Danuta (kisielewska@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i niektórych działów fizyki współczesnej, na temat praw fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. GG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, mechaniki relatywistycznej, ruchu drgającego i falowego (w tym akustyki), podstaw hydrodynamiki i termodynamiki. GG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu i krytycznie je oceniać. GG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, hydrodynamiki i termodynamiki. GG1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. GG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i niektórych działów fizyki współczesnej, na temat praw fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, mechaniki relatywistycznej, ruchu drgającego i falowego (w tym akustyki), podstaw hydrodynamiki i termodynamiki. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu i krytycznie je oceniać. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, hydrodynamiki i termodynamiki. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Fizyka jako metoda poznawania świata i podstawa współczesnej techniki. Oddziaływania fundamentalne. Narzędzia matematyczne stosowane w fizyce: rachunek wektorowy, rachunek różniczkowy.
2. Kinematyka punktu materialnego, opis ruchu w ujęciu wektorowym, ruch po okręgu.
3. Zasady dynamiki Newtona dla punktu materialnego i układu punktów materialnych. Zasada zachowania pędu i momentu pędu. Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym.
4. Elementy rachunku całkowego. Praca, moc, energia. Pole sił, siły zachowawcze i niezachowawcze, zasada zachowania energii.
5. Prawo grawitacji Newtona. Prawa Keplera. Loty kosmiczne.
6. Podstawy szczególnej teorii względności. Zastosowania w technice.
7. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej: Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu.
8. Ruch drgający: ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania wymuszone – rezonans. Składanie drgań.
9. Fale mechaniczne: Mechanizm rozchodzenia się fal, równanie ruchu falowego, proste rozwiązania równania falowego, transport energii w ruchu falowym, fale stojące, dudnienia fal, interferencja i dyfrakcja.
10. Fale akustyczne: podział dźwięków, wytwarzanie dźwięków. Właściwości i zastosowania techniczne ultradźwięków. Skala poziomu natężenia i głośności. Efekt Dopplera.
11. Statyka płynów: ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa. Dynamika płynów: prawo ciągłości przepływu, prawo Bernoulliego. Ruch cieczy lepkiej.
12. Termodynamika: równania przemian gazowych, równanie Clapeyrona, podstawy teorii kinetycznej, ciepło właściwe, rozkłady Maxwella i Boltzmanna, zasady termodynamiki, cykl Carnota, entropia i jej interpretacja statystyczna

Ćwiczenia audytoryjne:

Rachunek wektorowy.
Kinematyka i dynamika punktu materialnego.
Praca i energia mechaniczna.
Zasady zachowania: pędu, energii i momentu pędu.
Opis ruchu w polu grawitacyjnym.
Proste efekty relatywistyczne.
Ruch obrotowy bryły sztywnej.
Ruch harmoniczny prosty.
Ruch falowy.
Zastosowania praw hydrostatyki i hydrodynamiki.
Przemiany gazowe, zasady termodynamiki, obliczanie pracy termodynamicznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych jest średnią ważoną z odpowiedzi ustnych i kolokwiów.
Ocena końcowa jest równa (0.4 * ocena z ćwiczeń) + (0.6 * ocena z egzaminu)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.
Dokształcenie się z elementów matematyki wyższej, niezbędnych do rozumienia wykładu z fizyki na poziomie akademickim (rachunek wektorowy, różniczkowy i całkowy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiesława Korczak, Marianna Trajdos: „Wektory pochodne całki”, Wydawnictwo PWN Warszawa;
2. R. Resnick, D. Halliday: “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa;
3. Ch. Kittel, W. Knight, M. Ruderman: “Mechanika”, PWN Warszawa;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak