Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-203-s
Nazwa:
Informatyka
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
dr inż. Lewandowska-Śmierzchalska Joanna (joanna.lewandowska@agh.edu.pl)
mgr inż. Pyrzak Paweł (pyrzak@agh.edu.pl)
mgr inż. Miska Włodzimierz (miska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia informatyczne. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W002 Posiada podstawowe informacje na temat komputerów, ich budowy i zasady działania. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W003 Posiada podstawowe informacje na temat programowania komputerowego, w tym programowania obiektowego. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09, GG1A_W15, GG1A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Posiada podstawowe informacje na temat sieci komputerowych. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09
M_W005 Posiada podstawowe informacje na temat Internetu - protokół, architektura, adresowanie zasobów. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W006 Zna zagrożenia użytkowników Internetu. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Kolokwium
M_W007 Zna pakiet do obliczeń inżynierskich - MS Excel, Mathcad. GG1A_W15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W008 Zna pakiet do obliczeń statystycznych. GG1A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W009 Zna zasady funkcjonowania podpisu elektronicznego. GG1A_W18, GG1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi definiować rozbudowane formuły arytmetyczne z operatorami i funkcjami logicznymi w MS Excel GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykorzystywać algorytmy numeryczne do rozwiązywania wybranych problemów za pomocą MS Excel. GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi bada przebieg funkcji i rozwiązywać problemy optymalizacyjne za pomocą MS Excel. GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu statystyki matematycznej przy pomocy MS Excel. GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi rozwiązywać wybrane problemy iżynierskie przy pomocy programu MathCAD. GG1A_U03, GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi tworzyć aplikacje działające w środowisku MS Windows przy pomocy języka programowania Visual Basic. GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Potrafi tworzyć podprogramy do aplikacji działających w środowisku Windows z użyciem języka VBA. GG1A_U07, GG1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłego postępu przy opracowywaniu nowych metod numerycznych i tworzeniu nowych programów narzędziowych oraz konieczności dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych narzędzi i metod informatycznych. GG1A_K01, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do wyników analiz numerycznych i konieczności ich weryfikacji z uwzględnieniem nałożonych uwarunkowań. GG1A_K03, GG1A_K04, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie oprogramowania i uzyskiwanych wyników analiz oraz wykorzystuje je w sposób etyczny. GG1A_K03, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K004 Rozumie rolę informacji we współczesnym świecie. GG1A_K03, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia informatyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe informacje na temat komputerów, ich budowy i zasady działania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawowe informacje na temat programowania komputerowego, w tym programowania obiektowego. - - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada podstawowe informacje na temat sieci komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada podstawowe informacje na temat Internetu - protokół, architektura, adresowanie zasobów. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zagrożenia użytkowników Internetu. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna pakiet do obliczeń inżynierskich - MS Excel, Mathcad. - - + - - - - - - - -
M_W008 Zna pakiet do obliczeń statystycznych. - - + - - - - - - - -
M_W009 Zna zasady funkcjonowania podpisu elektronicznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi definiować rozbudowane formuły arytmetyczne z operatorami i funkcjami logicznymi w MS Excel - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystywać algorytmy numeryczne do rozwiązywania wybranych problemów za pomocą MS Excel. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi bada przebieg funkcji i rozwiązywać problemy optymalizacyjne za pomocą MS Excel. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu statystyki matematycznej przy pomocy MS Excel. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi rozwiązywać wybrane problemy iżynierskie przy pomocy programu MathCAD. - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi tworzyć aplikacje działające w środowisku MS Windows przy pomocy języka programowania Visual Basic. - - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi tworzyć podprogramy do aplikacji działających w środowisku Windows z użyciem języka VBA. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłego postępu przy opracowywaniu nowych metod numerycznych i tworzeniu nowych programów narzędziowych oraz konieczności dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych narzędzi i metod informatycznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do wyników analiz numerycznych i konieczności ich weryfikacji z uwzględnieniem nałożonych uwarunkowań. - - + - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie oprogramowania i uzyskiwanych wyników analiz oraz wykorzystuje je w sposób etyczny. + - - - - - - - - - -
M_K004 Rozumie rolę informacji we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Historia informatyki i komputerów

  Zarys rozwoju informatyki, w tym:

  • Maszyny różnicowe
  • Generacje komputerów
  • Koncepcja komputera Johna von Neumanna

 2. Wprowadzenie do komputerów w świecie współczesnym

  Zasada działania komputera.
  Rodzaje komputerów.
  Komputery przetwarzania równoległego.
  Zastosowania komputerów.
  Potęga komputerów.
  Wielkie Wyzwania Cywilizacji.

 3. Budowa komputera

  Procesor/mikroprocesor:

  • Rodzaje
  • Budowa
  • Przetwarzanie potokowe rozkazów
  • Przetwarzanie superskalarne rozkazów
   Pamięci:
  • Klasyfikacja
  • Rodzaje i przykłady
  • Omówienie wybranych zagadnień
   Urządzenia zewnętrzne:
  • Rodzaje
  • Omówienie wybranych zagadnień
   System połączeń:
  • Wewnętrzny system połączeń
  • Interfejsy zewnętrzne
  • Omówienie wybranych zagadnień

 4. Wprowadzenie do systemów operacyjnych

  Funkcje systemu operacyjnego.
  Rodzaje systemów operacyjnych.
  Organizacja zapisu informacji w pamięci:

  • Dysk logiczny
  • Katalog/folder
  • Plik
  • Wolumen
  • Macierz dyskowa

 5. Wprowadzenie do programowania komputerów

  Etapy przygotowania programu komputerowego.
  Języki programowania.

 6. Wprowadzenie do sieci komputerowych

  Definicja i rodzaje sieci.
  Protokół sieciowy.
  Sieci szkieletowe w Polsce i na świecie.
  Metody dostępu do sieci zewnętrznej.

 7. Wprowadzenie do Intermetu

  Protokół i architektura Internetu. Intranet.
  Web 1,0 i Web 2,0 – nowe możliwości Internetu.
  Adresowanie w Internecie:

  • IP
  • DNS
  • URL
   Zagrożenia użytkowników Internetu:
  • Włamania do systemów komputerowych
  • Oprogramowanie złośliwe
  • Ataki na dostępność systemów komputerowych
  • Podsłuchiwanie
   Wprowadzenie do kryptografii. Szyfrowanie symetryczne. Szyfrowanie asymetryczne.
   Funkcja skrótu. Podpis elektroniczny. Centra certyfikacji.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. MS Excel – zaawansowane obliczenia i analizy

  Tworzenie rozbudowanych formuł arytmetycznych z funkcjami logicznymi.
  Tworzenie makropoleceń. Tworzenie makropoleceń VBA.
  Przybliżone rozwiązywanie równań i układów równań. Badanie przebiegu funkcji. Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
  Wybrane algorytmy nuneryczne:

  • całkowanie numeryczne metodą trapezów i Simpsona
  • rozwiązywanie równań różniczkowych
   Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej:
  • Podstawowe charakterystyki rozkładu danych, histogram
  • Analiza regresji liniowej jednokrotnej
  • Analiza regresji liniowej wielokrotnej
  • Regresja nieliniowa

 2. MathCAD – prowadzenie obliczeń inżynierskich

  Wprowadzenie do obsługi programu.
  Obliczenia arytmetyczne. Podstawowe operacje symboliczne. Podstawowe analizy przybliżone – rozwiązywanie równań i układów równań.
  Operacje na macierzach.
  Rozwiązywanie równań różniczkowych.
  Programowanie w Mathcad.
  Rozwiązywanie wybranych zagadnień inżynierskich.

 3. VB – wprowadzenie do programowania obiektowego

  Wprowadzenie do obsługi programu. Formanty. Właściwości.
  Proste programy z użyciem okienek wyskakujących – MessageBox, InputBox.
  Tworzenie prostego okna programu z przyciskiem polecenia, polem etykiety i polem tekstowym. Wyłuskiwanie obiektów i właściwości obiektów.
  Programowanie z użyciem instrukcji warunkowych.
  Programowanie z użyciem instrukcji pętli.
  Programowanie obsługi plików zewnętrznych.
  Obsługa w oknie programu suwaka, wybór dysku, katalogu i pliku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie treści wykładów – kolokwium zaliczeniowe po serii wykładów. Uzyskana ocena z kolokwium musi być pozytywna.

Zaliczenie laboratoriów:
W trakcie zajęć laboratoryjnych kolokwia sprawdzające obejmujące:

 • wybrane zaawansowane obliczenia i analizy w MS Excel – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • wybrane obliczenia i analizy w MathCAD – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • programowanie w VB – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna.
  Wykonanie w ramach pracy domowej w formie projektów wybranych obliczeń i analiz w MS Excel – do zaliczenia każdy projekt musi być wykonany poprawnie.
  Ocena na zaliczenie laboratorium jest średnią z ocen uzyskanych z trzech kolokwiów i średniej z projektów.

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie modułu Technologie Informacyjne.
Umiejętność wykonywania operacji systemowych w środowisku MS Windows na podstawowym poziomie.
Posiadanie aktywnego konta pocztowego (email). Umiejętność tworzenia, wysyłania i odbioru wiadomości pocztowych.

Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa (RS AGH par. 11). Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Bezwzględnie obowiązkowe są trzy ćwiczenia laboratoryjne, na których przeprowadzane będa kolokwia sprawdzające. W razie nieobecności kolokwium takie musi zostać odrobione z inną grupą lub w terminie poprawkowym. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium sprawdzającym nie zwalnia z jego pisania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecany dostęp do komputera z dostępem do Internetu.

Zalecana literatura:

 1. Tadeusiewicz Ryszard – “Wstęp do informatyki”. Wydawnictwo Poldex, Kraków 1997.
 2. Cieciura Marek – “Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań”. Wydawnictwo Vizja Press, Warszawa 2006.
 3. Sławik Mirosław – “ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci”. Wydawnictwo Videograph, Chorzów 2010.
 4. Bourg David M. – “Excel w nauce i technice”. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 5. Gonet Maciej – “Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich”. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 6. Paleczek Witold – Mathcad w algorytmach". Wydawnictwo Exit, Warszawa 2005.
 7. Treichel Wiktor – “Visual Basic dla studentów. Podstawy programowania w Visual Basic 2010”. Wydawnictwo Witkom, Warszawa 2011.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak