Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-204-s
Nazwa:
Chemia organiczna
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Lewkiewicz-Małysa Aleksandra (malysa@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Lewkiewicz-Małysa Aleksandra (malysa@wnaft.agh.edu.pl)
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii organicznej obejmującej znajomość chemii węglowodorów oraz ich pochodnych. GG1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna klasyfikację związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa GG1A_W03 Egzamin
M_W003 Posiada podstawowe wiadomości na temat izomerii oraz właściwości fizycznych i chemicznych związków w powiązaniu z ich budową GG1A_W03 Egzamin
M_W004 Zna przemiany chemiczne z uwzględnieniem reaktywności chemicznej substratów i mechanizmów reakcji. GG1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi otrzymać wybrane podstawowe związki organiczne GG1A_U02, GG1A_U13 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zbadać właściwości fizyko chemiczne wybranych związków organicznych GG1A_U02, GG1A_U13 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie chemii organicznej we współczesnym świecie GG1A_K02, GG1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii organicznej obejmującej znajomość chemii węglowodorów oraz ich pochodnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna klasyfikację związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawowe wiadomości na temat izomerii oraz właściwości fizycznych i chemicznych związków w powiązaniu z ich budową + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przemiany chemiczne z uwzględnieniem reaktywności chemicznej substratów i mechanizmów reakcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi otrzymać wybrane podstawowe związki organiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbadać właściwości fizyko chemiczne wybranych związków organicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie chemii organicznej we współczesnym świecie + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Historia rozwoju chemii organicznej i jej znaczenie dla nauki i przemysłu. Klasyfikacja związków organicznych. Wiązania chemiczne i budowa związków organicznych. Hybrydyzacja orbitali atomowych węgla. Teoria orbitali molekularnych. Typy reakcji chemicznych w chemii organicznej. Kryteria podziału reakcji. Reakcje rodnikowe i jonowe. Mechanizmy reakcji organicznych: addycja, substytucja i eliminacja. Klasyfikacja węglowodorów. Alkany: nazewnictwo, budowa, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Węglowodory alicykliczne. Cykloalkany: nazewnictwo, budowa, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Alkeny: nazewnictwo, budowa , izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Alkiny: nazewnictwo, budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, – reakcje charakterystyczne. Areny. Klasyfikacja, budowa , nazewnictwo, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne. – reakcje charakterystyczne. Pochodne benzenu. Klasyfikacja pochodnych węglowodorów. Grupy funkcyjne. Zasady nazewnictwa. Halogenopochodne węglowodorów. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Alkohole i fenole. Kryteria podziału i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Aldehydy i ketony. Klasyfikacja i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Kwasy karboksylowe. Klasyfikacja i nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Estry organiczne. Nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Związki organiczne zawierające w swoim składzie azot. Klasyfikacja, nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne.
Ćwiczenia laboratoryjne:

Destylacja normalna wg Englera ropy naftowej, otrzymywanie frakcji paliwowych. Badanie własności fizyko- chemicznych alkoholi i określanie ich rzędowości. Otrzymywanie aldehydów i sprawdzanie ich właściwości redukujących. Oznaczenie właściwości ketonów na przykładzie acetonu, otrzymywanie acetonu z octanu wapnia oraz badanie jego właściwości. Badanie właściwości kwasów karboksylowych na przykładzie kwasu octowego. Otrzymywanie i badanie właściwości fizyko chemicznych estrów na przykładzie octanu etylu. Krystalizacja związków organicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych przy zaliczeniu zajęć laboratoryjnych oraz egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wykłady obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów
Ćwiczenia laboratoryjne w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganch sprawozdań i kolokwiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.P. Mastalerz: „Chemia organiczna”, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000
2.R. Morrison, R. Boyd: “Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 1994
3.J. Laska „ Chemia organiczna” Skrypty uczelniane nr 1653, Kraków , 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
Nieobecność na więcej niż na 2 ćwiczeniach laboratoryjnych wymaga powtarzania całego przedmiotu