Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-205-s
Nazwa:
Geologia złóż węglowodorów
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zubrzycki Adam (zubrzyck@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zubrzycki Adam (zubrzyck@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną znajomość funkcjonowania systemu naftowego. GG1A_W10, GG1A_W26 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą warunków i stref tworzenia się akumulacji (złóż) węglowodorów. GG1A_W04, GG1A_W10, GG1A_W26 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna ogólne zasady i metody oceny wielkości zasobów złóż węglowodorów. GG1A_W04, GG1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna ogólną charakterystykę geologiczną stref występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. GG1A_W10, GG1A_W26 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność czytania (interpretacji) map i przekrojów geologiczno-złożowych. GG1A_U01, GG1A_U03, GG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada ogólną umiejętność oceny parametrów petrofizycznych skał zbiornikowych na podstawie danych geologicznych. GG1A_U01, GG1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada ogólną umiejętność oceny wielkości zasobów złóż węglowodorów (metoda objętościowa). GG1A_U01, GG1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejętność sporządzania ogólnego raportu geologiczno-złożowego. GG1A_U01, GG1A_U03, GG1A_U06 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy ważności aspektów geologicznych przy rozwiązywaniu różnych zadań z zakresu wiertnictwa, geoinzynierii i górnictwa otworowego. GG1A_K01, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt
M_K002 Jest świadomy znaczenia geologii w powiększaniu stanu zasobów surowców węglowodorowych dla gospodarki kraju. GG1A_K01, GG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną znajomość funkcjonowania systemu naftowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą warunków i stref tworzenia się akumulacji (złóż) węglowodorów. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólne zasady i metody oceny wielkości zasobów złóż węglowodorów. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna ogólną charakterystykę geologiczną stref występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność czytania (interpretacji) map i przekrojów geologiczno-złożowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada ogólną umiejętność oceny parametrów petrofizycznych skał zbiornikowych na podstawie danych geologicznych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada ogólną umiejętność oceny wielkości zasobów złóż węglowodorów (metoda objętościowa). + + - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność sporządzania ogólnego raportu geologiczno-złożowego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy ważności aspektów geologicznych przy rozwiązywaniu różnych zadań z zakresu wiertnictwa, geoinzynierii i górnictwa otworowego. + + - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy znaczenia geologii w powiększaniu stanu zasobów surowców węglowodorowych dla gospodarki kraju. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie systemu naftowego – ogólna charakterystyka jego składników;
Geneza węglowodorów – schemat powstawania węglowodorów naturalnych w basenie naftowym, skała macierzysta, jej rodzaje i charakterystyka efektywności, TOC, kerogen;
Główne etapy procesu generowania węglowodorów – rola temperatury, czasu i cisnienia;
Główne produkty procesu generowania węglowodorów – ropa naftowa, kondensaty, gazy ziemne i ich składniki akcesoryczne;
Proces migracji pierwotnej i wtórnej – ogólna charakterystyka mechanizmów obu typów migracji;
Skały zbiornikowe konwencjonalne i niekonwencjonalne – różnice oraz charakterystyka petrofizyczna;
Powstanie pułapek złożowych – rola skał uszczelniających, mechanizm ekranowania;
Powstanie akumulacji złożowych w pułapkach – rola ciśnienia i temperatury złożowej;
Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na tle budowy geologicznej Polski – charakterystyka ogólna.

Ćwiczenia audytoryjne:

Projekt indywidualny:
“Dokumentowanie złoża węglowodorów oraz obliczenie jego zasobów metodą objętościową” – na przykładzie prostego modelu złoża:

  • konstrukcja map złożowych oraz przekroju geologiczno-złożowego na podstawie danych geologicznych i wiertniczych;
  • określenie parametrów złożowych dla formuły metody objętościowej;
  • obliczenie zasobów geologicznych i wydobywalnych złoża węglowodorów;
  • wykonanie raportu geologiczno-złożowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu wynika z oceny zaliczonego projektu indywidualnego.

Ocena z ćwiczeń projektowych wynika z oceny poprawności i staranności zaliczonego indywidualnie projektu oraz aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymgane jest uzyskanie zaliczenia oraz pozytywna ocena z egzaminu przedmiotu “Geologia”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Levorsen A.I. – 1972 – Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego, Wyd.Geologiczne,Warszawa;
2. Karnkowski P. – 1993 – Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, t.I, II, Wyd. Geos, Kraków;
3. Selley R.C. – 1985 – Elements of Petroleum Geology, Academic Press;
4. Zubrzycki A. – 2011 – Podstawy geologii naftowej, Wyd.Z.P.“Wioska”, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH;

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach:

  • Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym jest uzyskanie zaliczenia wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach lub niezaliczenie w terminie projektu wymaga powtarzania całego przedmiotu.