Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-206-s
Nazwa:
Ochrona środowiska
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Winid Bogumiła (winid@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
dr inż. Solecki Tadeusz (solecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną znajomość opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, GG1A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna podstawy organizacji i prowadzenia monitoringu środowiska, GG1A_W04 Kolokwium
M_W003 Posiada ogólną znajomość metod minimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko. GG1A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować wpływ działalności człowieka na środowisko, GG1A_W21 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaplanować sposób opróbowania środowiska dla dokonania oceny stopnia j degradacji. GG1A_W21 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność rozumienia zjawisk i interakcji występujących w środowisku oraz rozumie konieczność prowadzenia jego monitoringu. GG1A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną znajomość opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy organizacji i prowadzenia monitoringu środowiska, + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada ogólną znajomość metod minimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować wpływ działalności człowieka na środowisko, - + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować sposób opróbowania środowiska dla dokonania oceny stopnia j degradacji. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność rozumienia zjawisk i interakcji występujących w środowisku oraz rozumie konieczność prowadzenia jego monitoringu. + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia w ekologii i ochronie środowiska, Strategia zrównoważonego rozwoju w Polsce i UE. Poprawa efektywności wykorzystywania zasobów środowiska, Kryteria środowiskowe w procesach inwestycyjnych, Źródła degradacji środowiska w górnictwie węglowym, naftowym oraz innych surowców mineralnych, Systemy ochrony atmosfery, Ochrona przed hałasem, Ochrona środowiska gruntowo-wodnego, Rodzaje i przyczyny degradacji powierzchni ziemi oraz sposoby jej zapobiegania. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego, Skażenia radioaktywne, Systemy monitoringu środowiska. Podstawy gospodarki odpadami, Procedury wykonywania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Obliczenia emisji hałasu do środowiska, Wyznaczanie kierunku i obliczanie prędkości przepływu wód podziemnych, Wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Zastosowanie bilansu masy w obliczaniu stanu środowiska. Obliczenia migracji zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej w różnych układach hydrodynamicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania stanu środowiska gruntowo-wodnego,
Badania klimatu akustycznego,
Badania odpadów przemysłowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium zaliczeniowego z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- Zaliczenie wykładów w formie kolokwium,
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie
wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności
uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami
lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest
zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez
konieczności ich odrabiania. W przypadkach nieobecności
uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami
lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Wyd. Kolonia Limited,
2008.
2.Engel Z.: Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. Wyd. PWN Warszawa 2000.
3.Klimuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa
2003.
4.Kleczkowski A. (red).: Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1984.
5.Kowalik P.: Ochrona Środowiska glebowego. Wyd. PWN, Warszawa 2001.
6.Malina G.: Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach
zanieczyszczonych. Wyd. Polit. Częstoch. Częstochowa 2007.
7.Mazur M.: Systemy ochrony atmosfery. Wyd. AGH Kraków 2004.
8.Rosik –Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, Warszawa 2006,
9.Surygała J. et al.: Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. Wyd. Polit. Wrocł. Wrocław
2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Nieobecność na więcej niż na 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne)
wymaga powtarzania całego przedmiotu.