Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-303-s
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Tajduś Krzysztof (ktajdus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Tajduś Krzysztof (ktajdus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_U01, GG2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. GG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna stan odkształcenia GG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. GG1A_W02, GG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna stan odkształcenia + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. Własności ciał stałych. Stan naprężenia. Siły zew. i wew., naprężenie. Jednoosiowy stan naprężenia. Płaski stan naprężenia i wyznaczanie nap. głównych. Przestrzenny stan naprężenia. Koła naprężeń, równania równowagi ciała. Stan odkształcenia. Składowe stanu odkształcenia. Odkształcenie objętościowe i postaciowe. Wzajemna zależność stanu naprężenia i odkształcenia. Prawo Hooke’a. Uogólnione prawo Hooke’a. Proste ścinanie. Układy płaskie. Podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów. Hipotezy wytrzymałościowe. Energia sprężysta. Rozciąganie i ściskanie. Ścinanie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne Określanie sił wewnętrznych przy jednoosiowym ściskaniu i rozciąganiu oraz analiza naprężeń. Obliczanie elementów konstrukcji pracujących na rozciąganie i ściskanie o zróżnicowanych przekrojach z uwzględnieniem ciężaru własnego. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Konstrukcja koła Mohra. Obliczanie momentów bezwładności. Układy statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne Obliczanie i konstrukcja wykresów w belkach zginanych pod różnymi obciążeniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa średniej ocen z kolokwiów obejmujących zagadnienia przedstawione na zajęciach. Aktywność na zajęciach jest dodatkowo promowana.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Mechanika Ogólna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1997 2.Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996
3. Sałustowicz A., Filcek H., Wytrzymałość Materiałów cz. 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 1958
4.Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak