Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WGG-1-305-s
Nazwa:
Geofizyka
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Rychlicki Stanisław (rychlick@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Rychlicki Stanisław (rychlick@agh.edu.pl)
dr inż. Lewandowska-Śmierzchalska Joanna (joanna.lewandowska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Podstawowa wiedza zakresu metod geoelektrycznych, magnetycznych i grawimetrycznych GG1A_W04 Egzamin
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu metod sejsmicznych GG1A_W27 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać podstawową interpretację wyników badan grawimetrycznych GG1A_U02, GG1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi wykonać podstawową interpretację wyników badań sejsmicznych GG1A_U02, GG1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności badań geofizycznych, ich wpływ na środowisko naturalne i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje GG1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Podstawowa wiedza zakresu metod geoelektrycznych, magnetycznych i grawimetrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu metod sejsmicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać podstawową interpretację wyników badan grawimetrycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać podstawową interpretację wyników badań sejsmicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności badań geofizycznych, ich wpływ na środowisko naturalne i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawowa wiedza z zakresu geofizyki stosowanej w tym elementy zarówno geofizyki powierzchniowej jak i wiertniczej

Wprowadzenie do przedmiotu. Zakres materiału i zasady zaliczenia.Metoda grawimetryczna: podstawy fizyczne, zastosowanie.Powierzchniowe metody geoelektryczne, podstawy fizyczne, zastosowanie:profilowanie i sondowanie elektrooporowe.Metody elektrycznych pól niestacjonarnych, podstawy fizyczne, zastosowanie: indukcyjna, georadar.Metoda magnetyczna: podstawy fizyczne, zastosowanie.Sejsmika refrakcyjna: podstawy fizyczne, zastosowanie.Sejsmika refleksyjna: podstawy fizyczne, zastosowanie.Podstawy elektrometrii wiertniczej, podstawy fizyczne, zastosowanie:profilowanie indukcyjne, laterolog.Podstawy radiometrii wiertniczej, podstawy fizyczne, zastosowanie:profilowania gamma naturalne, profilowania neutronowe. Podstawy metod akustycznych

Ćwiczenia laboratoryjne:
Badania laboratoryjnewybranych własności skał

Laboratoria nr 1 – Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z przedmiotem zajęć, stanowiskami laboratoryjnymi, regulaminem pracowni oraz zasadami wykonywania sprawozdań i zaliczenia przedmiotu.
Laboratoria nr 2 – Określanie gęstości skał.
Laboratoria nr 3 – Określanie współczynnika porowatości skał.
Laboratoria nr 4 – Badania potencjałów dyfuzyjno – adsorpcyjnych skał zbiornikowych.
Laboratoria nr 5 – Pomiar elektrycznej oporności właściwej skał i płynów.
Laboratoria nr 6 – Pomiar stałej dielektrycznej skał.
Laboratoria nr 7 – Badanie sprężystych własności skał.
Laboratoria nr 8 – Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Decyzja wykładowcy średnia z ocen z egzaminu i z ćwiczeń laboratoryjnych)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Desbrandes R.: „Diagraphies dans les sondages”. Edition Technip, Paris 1982.
2.Jarzyna J., Bała M. i inni.: „Metody geofizyki otworowej”. Kraków 1997.
3.Lowrie W.Fundamentals of geophysics, 1997.
4.Pirson S.J.: „Hand Book of Well Log Analysis for Oil and Gas”. Formation evaluation. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs N.J. 1963.
5.Plewa M.,Plewa S. – Petrofizyka, 1992.
6.Scott K.W. – A practical guide to borhole geophysics in environmental investigation, 1997
7. Vogelsang D. – „Environmental geophysics”, 1995.
8. Poradnik Górnika Naftowego tom I.B, Geofizyka Naftowa. Wyd. SITPNiG,Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
Nieobecność na więcej niż na 3 zajęciach wymaga powtarzania całego przedmiotu.